golang学习之接口型函数

先说下使用接口型函数的好处:

1、不必将某个接口函数附在某个type上面,保证了命名随意

2、 可以直接调用函数或者使用该接口,两两不耽误

直接上代码吧:

// interface_func project main.go 接口型函数基本使用
package main

import "fmt"

type Handler interface {
  Do(k, v interface{})
}

type HandlerFunc func(k, v interface{})

func (f HandlerFunc) Do(k, v interface{}) {
  f(k, v)
}

func Each(m map[interface{}]interface{}, h Handler) {
  if m != nil && len(m) > 0 {
    for k, v := range m {
      h.Do(k, v)
    }
  }
}

func SelfInfo(k, v interface{}) {
  fmt.Printf("大家好,我是%s,今年%d岁了\n", k, v)
}

func EachFunc(m map[interface{}]interface{}, f func(k, v interface{})) {
  Each(m, HandlerFunc(f))
}

func main() {
  SelfInfo("chaozhou", 23) //可以单独调用
  SelfInfo("lisi", 24)   //可以单独调用
  person := make(map[interface{}]interface{})
  person["chaozhou"] = 23
  person["lisi"] = 24
  EachFunc(person, SelfInfo)
}

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

扫码关注云+社区