DotNet常用排序算法总结

    数据结构和算法对一个程序来说是至关重要的,现在介绍一下几种算法,在项目中较为常用的算法有:冒泡排序,简单选择排序,直接插入排序,希尔排序,堆排序,归并排序,快速排序等7中算法。

  现在介绍选择排序算法,希尔排序算法,快速排序算法。

    (1).选择排序算法:通过n-i次关键字间的比较,从n-i+1个记录中选择出关键字最小的记录,并和第i(1大于等于i小于等于n)个记录交换。

    (2).希尔排序:先取一个小于n的整数d1作为第一个增量,把文件的全部记录分组。所有距离为d1的倍数的记录放在同一个组中。先在各组内进行直接插入排序;然后,取第二个增量d2<d1重复上述的分组和排序,直至所取的增量 

 =1(

 <

 …<d2<d1),即所有记录放在同一组中进行直接插入排序为止。

    (3).快速排序算法:通过一趟排序将待排序记录分割成独立的两部分,其中一部分记录的关键字均比另一部分记录的关键字小,则可分别对这两部分记录继续进行排序,以达到整个序列有序的目的。

   以上是对算法定义的简单说明,接下来看看算法的具体实现:

     1.排序算法类型的接口:

  /// <summary>
  /// 排序算法类型的接口
  /// </summary>
  internal interface ISortAlgorithm
  {
    /// <summary>
    /// 按指定的方向对指定的列表进行排序。
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">要排序的元素的类型</typeparam>
    /// <param name="toSort">要排序的列表</param>
    /// <param name="direction">排序方向</param>
    /// <param name="startIndex">开始索引</param>
    /// <param name="endIndex">结束开始索引</param>
    /// <param name="compareFunc">比较功能。</param>
    void Sort<T>(IList<T> toSort, SortDirection direction, int startIndex, int endIndex, Comparison<T> compareFunc);
  }

    2.排序算法工厂类:

  /// <summary>
  ///排序算法工厂类
  /// </summary>
  internal static class SortAlgorithmFactory
  {
    /// <summary>
    /// 创建排序算法实现。
    /// </summary>
    /// <param name="algorithm">算法</param>
    /// <returns></returns>
    internal static ISortAlgorithm CreateSortAlgorithmImplementation(SortAlgorithm algorithm)
    {
      ISortAlgorithm toReturn = null;

      switch (algorithm)
      {
        case SortAlgorithm.SelectionSort:
          toReturn = new SelectionSorter();
          break;
        case SortAlgorithm.ShellSort:
          toReturn = new ShellSorter();
          break;
        case SortAlgorithm.QuickSort:
          toReturn = new QuickSorter();
          break;
      }

      return toReturn;
    }
  }

    3.快速排序算法 :

  /// <summary>
  /// 快速排序算法 
  /// </summary>
  internal class QuickSorter : ISortAlgorithm
  {
    /// <summary>
    /// 按指定的方向对指定的列表进行排序。
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">要排序的元素的类型</typeparam>
    /// <param name="toSort">要排序的列表。</param>
    /// <param name="direction">在侵权行为中排序元素的方向。</param>
    /// <param name="startIndex">开始索引。</param>
    /// <param name="endIndex">结束索引。</param>
    /// <param name="compareFunc">比较功能。</param>
    void ISortAlgorithm.Sort<T>(IList<T> toSort, SortDirection direction, int startIndex, int endIndex, Comparison<T> compareFunc)
    {
      Func<T, T, bool> valueComparerTest;
      switch (direction)
      {
        case SortDirection.Ascending:
          valueComparerTest = (a, b) => (compareFunc(a, b) < 0);
          break;
        case SortDirection.Descending:
          valueComparerTest = (a, b) => (compareFunc(a, b) > 0);
          break;
        default:
          throw new ArgumentOutOfRangeException("direction", "Invalid direction specified, can't craete value comparer func");
      }

      PerformSort(toSort, startIndex, endIndex, valueComparerTest);
    }


    /// <summary>
    /// 在列表中执行分区的排序,这个例程被递归调用。
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    /// <param name="toSort">排序。</param>
    /// <param name="left">左索引。</param>
    /// <param name="right">正确的索引。</param>
    /// <param name="valueComparerTest">值比较器测试。</param>
    private static void PerformSort<T>(IList<T> toSort, int left, int right, Func<T, T, bool> valueComparerTest)
    {
      while (true)
      {
        if (right <= left)
        {
          return;
        }
        var pivotIndex = Partition(toSort, left, right, left, valueComparerTest);
        PerformSort(toSort, left, pivotIndex - 1, valueComparerTest);
        left = pivotIndex + 1;
      }
    }


    /// <summary>
    ///分区指定的列表
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    /// <param name="toSort">排序。</param>
    /// <param name="left">左边。</param>
    /// <param name="right">右边</param>
    /// <param name="pivotIndex">枢轴索引。</param>
    /// <param name="valueComparerTest">值比较器测试。</param>
    /// <returns>新枢纽点的索引</returns>
    private static int Partition<T>(IList<T> toSort, int left, int right, int pivotIndex, Func<T, T, bool> valueComparerTest)
    {
      var pivotValue = toSort[pivotIndex];
      toSort.SwapValues(pivotIndex, right);
      var storeIndex = left;
      for (var i = left; i < right; i++)
      {
        if (!valueComparerTest(toSort[i], pivotValue))
        {
          continue;
        }
        toSort.SwapValues(i, storeIndex);
        storeIndex++;
      }
      toSort.SwapValues(storeIndex, right);
      return storeIndex;
    }
  }

     4.希尔排序算法:

  /// <summary>
  ///希尔排序算法
  /// </summary>
  internal class ShellSorter : ISortAlgorithm
  {
    /// <summary>
    /// 按指定的方向对指定的列表进行排序。
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">要排序的元素的类型</typeparam>
    /// <param name="toSort">要排序的列表</param>
    /// <param name="direction">排序方向</param>
    /// <param name="startIndex">开始索引</param>
    /// <param name="endIndex">结束开始索引</param>
    /// <param name="compareFunc">比较功能。</param>
    void ISortAlgorithm.Sort<T>(IList<T> toSort, SortDirection direction, int startIndex, int endIndex, Comparison<T> compareFunc)
    {
      Func<T, T, bool> valueComparerTest;
      switch (direction)
      {
        case SortDirection.Ascending:
          valueComparerTest = (a, b) => (compareFunc(a, b) > 0);
          break;
        case SortDirection.Descending:
          valueComparerTest = (a, b) => (compareFunc(a, b) < 0);
          break;
        default:
          throw new ArgumentOutOfRangeException("direction", "Invalid direction specified, can't craete value comparer func");
      }

      int[] increments = { 1391376, 463792, 198768, 86961, 33936, 13776, 4592, 1968, 861, 336, 112, 48, 21, 7, 3, 1 };
      for (var incrementIndex = 0; incrementIndex < increments.Length; incrementIndex++)
      {
        for (int intervalIndex = increments[incrementIndex], i = startIndex + intervalIndex; i <= endIndex; i++)
        {
          var currentValue = toSort[i];
          var j = i;
          while ((j >= intervalIndex) && valueComparerTest(toSort[j - intervalIndex], currentValue))
          {
            toSort[j] = toSort[j - intervalIndex];
            j -= intervalIndex;
          }
          toSort[j] = currentValue;
        }
      }
    }
  }

    5.选择排序算法:

  /// <summary>
  /// 选择排序算法
  /// </summary>
  internal class SelectionSorter : ISortAlgorithm
  {
    /// <summary>
    /// 按指定的方向对指定的列表进行排序。
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">要排序的元素的类型</typeparam>
    /// <param name="toSort">要排序的列表。</param>
    /// <param name="direction">在侵权行为中排序元素的方向。</param>
    /// <param name="startIndex">开始索引。</param>
    /// <param name="endIndex">结束索引。</param>
    /// <param name="compareFunc">比较功能。</param>
    void ISortAlgorithm.Sort<T>(IList<T> toSort, SortDirection direction, int startIndex, int endIndex, Comparison<T> compareFunc)
    {
      Func<T, T, bool> valueComparerTest;
      switch (direction)
      {
        case SortDirection.Ascending:
          valueComparerTest = (a, b) => (compareFunc(a, b) > 0);
          break;
        case SortDirection.Descending:
          valueComparerTest = (a, b) => (compareFunc(a, b) < 0);
          break;
        default:
          throw new ArgumentOutOfRangeException("direction", "指定的方向无效,无法创建值比较器函数");
      }

      for (var i = startIndex; i < endIndex; i++)
      {
        var indexValueToSwap = i;
        for (var j = i + 1; j <= endIndex; j++)
        {
          if (valueComparerTest(toSort[indexValueToSwap], toSort[j]))
          {
            indexValueToSwap = j;
          }
        }
        toSort.SwapValues(i, indexValueToSwap);
      }
    }
  }

     以上的算法实现中,采用了简单工厂模式,实现算法的松耦合。

     简单工厂模式是由一个工厂对象决定创建出哪一种产品类的实例。是通过专门定义一个类来负责创建其他类的实例,被创建的实例通常都具有共同的父类。简单工厂模式包含必要的判断逻辑,能够根据外界给定的信息,决定究竟应该创建哪个具体类的对象。

     简单工厂的UML图如下:

    如果需要增加新的算法,在添加完新的算法实现类后,可直接在工厂方法中添加case分支,无需在客户端更改类,只需要在子类中选择实现类即可。

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏Python小屋

Python高级数组处理模块numpy用法精要

numpy是Python的高级数组处理扩展库,提供了Python中没有的数组对象,支持N维数组运算、处理大型矩阵、成熟的广播函数库、矢量运算、线性代数、傅里叶变...

2957
来自专栏五分钟学算法

每天一算:Two Sum II

示例: 输入: numbers = [2, 7, 11, 15], target = 9 输出: [1,2] 解释: 2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 i...

472
来自专栏开发与安全

算法:快速排序以及第k小元素的线性选择算法

简要介绍下快速排序的思想:通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行...

18910
来自专栏大学生计算机视觉学习DeepLearning

np.random.random()函数 参数用法以及numpy.random系列函数大全

原文链接:https://www.cnblogs.com/DOMLX/p/9751471.html

2582
来自专栏杂七杂八

numpy科学计算包的使用1

Numpy是Python的一个科学计算的库,提供了矩阵运算的功能,其一般与Scipy、matplotlib一起使用。其实,list已经提供了类似于矩阵的表示形...

3745
来自专栏Java帮帮-微信公众号-技术文章全总结

09.Java图形打印

09.Java图形打印 Java 实例 – 打印菱形 输出指定行数的菱形。 实例 ? 输出结果: ? ---- Java 实例 – 九九乘法表 输出九九乘法表。...

3405
来自专栏ACM算法日常

基础算法系列之排序算法-3. 直接插入排序

我们之前已经学习了冒泡排序和二分查找两种基本算法,本篇文章我们将一起学习下一个基础算法——直接插入排序算法。

1182
来自专栏刘君君

栈的应用——四则运算表达式

2264
来自专栏AI派

Numpy 修炼之道 (5)—— 索引和切片

Python 中原生的数组就支持使用方括号([])进行索引和切片操作,Numpy 自然不会放过这个强大的特性。

3166
来自专栏ml

二分查找算法基本思想

转载http://www.cppblog.com/converse/archive/2009/10/05/97905.html 二分查找算法基本思想 二分查找算...

40611

扫码关注云+社区