JS函数默认参数

写习惯了php的函数默认参数

function add($a = 12, $b = 20) {
	return $a + $b;
}

JS默认参数可以这样玩

function add(a, b) {
	var a = typeof a == 'undefined' ? 1 : a;//当然也可以用arguments[0]
	var b = typeof b == 'undefined' ? 2 : b;
	return eval(a+b);
}

有了默认的参数,妈妈再也不担心我少传递参数了!

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券