JS 判断字符串是否为手机号

function checkMobile(s){
    var length = s.length;
    if(length == 11 && /^(((13[0-9]{1})|(15[0-9]{1})|(18[0-9]{1})|(14[0-9]{1})|)+\d{8})$/.test(s) ) 
    { 
        return true; 
    }else{ 
        return false; 
    } 
} 

/ 正则开始

$ 正则结束

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券