CodeForces #549 Div.2 ELynyrd Skynyrd

题目

这道题目实际上可以用动态规划来做。

对于每个区间,我们从右边边界,往左边走,如果能走n-1次,那说明以右边边界为起点存在一个题目中说的子链。

利用倍增算法,实际上倍增也是动态规划。f[i][j] 表示以i为结尾,能够往前走 2^j 次所到达的位置。

最后就是寻找以每个点为右边边界,往前走,能走到n-1次的,并且走的距离最近的的那点,那么在这个点的左边都是满足条件的,在这个点的右边都是不满足条件的。

AC代码

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

#define N 200000
int n,m,q;
int f[N+5][20];
int pre[N+5];
int p[N+5];
int a[N+5];
int last[N+5];
int res[N+5];


int find(int x,int i)
{
  if(x==0)
    return i;
  int j=0;
  while(1)
  {
    if((int)pow(2.0,j)>x)
      break;
    else
      j++;
  }
  if(f[i][j-1]!=0) {

    x -= (int) pow(2.0, j - 1);
    return find(x, f[i][j - 1]);
  } else
    return -1;
}

int main()
{
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&q);

  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&p[i]);
    if(i!=0)
      pre[p[i]]=p[i-1];
  }
  pre[p[0]]=p[n-1];
  memset(last,0,sizeof(last));
  memset(f,0,sizeof(f));
  memset(res,-1,sizeof(res));
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
    last[a[i]]=i;
    f[i][0] = last[pre[a[i]]];
    for(int j=1;j<20;j++)
    {
      f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1];
    }
  }

  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x=find(n-1,i);
    res[i]=max(res[i-1],x);
  }

  int l,r;
  for(int i=0;i<q;i++)
  {
    scanf("%d%d",&l,&r);
    if(l<=res[r])
      printf("1");
    else
      printf("0");
  }
  printf("\n");


  return 0;
}

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券