bootstrap nav 导航菜单

image.png

nav nav-tabs <p>标签式的导航菜单</p> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="active"><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">SVN</a></li> <li><a href="#">iOS</a></li> <li><a href="#">VB.Net</a></li> <li><a href="#">Java</a></li> <li><a href="#">PHP</a></li> </ul>

image.png

胶囊式菜单:nav nav-pills <p>基本的胶囊式导航菜单</p> <ul class="nav nav-pills"> <li class="active"><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">SVN</a></li> <li><a href="#">iOS</a></li> <li><a href="#">VB.Net</a></li> <li><a href="#">Java</a></li> <li><a href="#">PHP</a></li> </ul>

image.png

垂直菜单 nav nav-pills nav-stacked <p>垂直的胶囊式导航菜单</p> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li class="active"><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">SVN</a></li> <li><a href="#">iOS</a></li> <li><a href="#">VB.Net</a></li> <li><a href="#">Java</a></li> <li><a href="#">PHP</a></li> </ul>

image.png

自适应菜单:nav nav-pills nav-justified <p>两端对齐的导航元素</p> <ul class="nav nav-pills nav-justified"> <li class="active"><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">SVN</a></li> <li><a href="#">iOS</a></li> <li><a href="#">VB.Net</a></li> <li><a href="#">Java</a></li> <li><a href="#">PHP</a></li> </ul> <ul class="nav nav-tabs nav-justified"> <li class="active"><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">SVN</a></li> <li><a href="#">iOS</a></li> <li><a href="#">VB.Net</a></li> <li><a href="#">Java</a></li> <li><a href="#">PHP</a></li> </ul>

image.png

禁用: <li class="disabled"><a href="#">iOS(禁用链接)</a></li>

image.png

下拉 <p>带有下拉菜单的标签</p> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="active"><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">SVN</a></li> <li><a href="#">iOS</a></li> <li><a href="#">VB.Net</a></li> <li class="dropdown"> <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> Java <span class="caret"></span> </a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="#">Swing</a></li> <li><a href="#">jMeter</a></li> <li><a href="#">EJB</a></li> <li class="divider"></li> <li><a href="#">分离的链接</a></li> </ul> </li> <li><a href="#">PHP</a></li> </ul>

image.png

<p>带有下拉菜单的胶囊</p> <ul class="nav nav-pills"> <li class="active"><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">SVN</a></li> <li><a href="#">iOS</a></li> <li><a href="#">VB.Net</a></li> <li class="dropdown"> <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> Java <span class="caret"></span> </a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="#">Swing</a></li> <li><a href="#">jMeter</a></li> <li><a href="#">EJB</a></li> <li class="divider"></li> <li><a href="#">分离的链接</a></li> </ul> </li> <li><a href="#">PHP</a></li> </ul>

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券