js ---- 实现千位分隔符

第一种方法:

var num = 1234567; var string = num.toString(); var arr = string.split('').reverse(); console.log(arr); var obj =[]; for(var i=0;i<arr.length;i++){ if(i%3 ===0 && i!==0){ obj.push(','); } obj.push(arr[i]); } obj.reverse()

console.log(obj); console.log(obj.join(""));

第二种方法

使用JS自带的函数 toLocaleString

语法: numObj.toLocaleString([locales [, options]])

console.log(a.toLocaleString());  // "1,234,567,894,532"

自己实现

var num = 1234567; var string = num.toString(); var arr = string.split('').reverse(); console.log(arr); var obj =[]; for(var i=0;i<arr.length;i++){ if(i%3 ===0 && i!==0){ obj.push(','); } obj.push(arr[i]); } obj.reverse() console.log(obj); console.log(obj.join(""));

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券