NodeJS/Express:缓存和304状态代码如何解决?

内容来源于 Stack Overflow,并遵循CC BY-SA 3.0许可协议进行翻译与使用

  • 回答 (2)
  • 关注 (0)
  • 查看 (907)

当我重新加载一个用Express制作的网站时,我会得到一个带有Safari(而不是Chrome)的空白页面,因为NodeJS服务器会发送给我304状态代码。

如何解决这个问题?

提问于
用户回答回答于
if (cc && cc.indexOf('no-cache') !== -1) return false;  
if (cc && (cc.indexOf('no-cache') !== -1 ||
  cc.indexOf('max-age=0') !== -1)) return false;
用户回答回答于

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券