jQuery滚动到页面的区段

内容来源于 Stack Overflow,并遵循CC BY-SA 3.0许可协议进行翻译与使用

 • 回答 (1)
 • 关注 (0)
 • 查看 (32)

我试图建立一个新的时髦的单页网站,我滚动到页面上的一个部分。我想将“固定”标题确切地放在内容的位置。我正在使用Zurb基金会。这就是我迄今为止的(这里找到的一些代码):

 <li><%= link_to "Recent Work", "#", "data-scroll" => "recent" %></li>

 $(document).ready(function() {
$("a[data-scroll]").click(function() {
  var id = $(this).data("scroll")
  $('html,body').animate({
      scrollTop: $("#"+id).offset().top},
    'slow');
});
 });

 <div id="recent">some content</div>

上面已经说明了我的问题。我想把我的固定头部正确地放在这个div放在页面上的位置。请指教。

提问于
用户回答回答于

有个插件。

如果你需要抵消“自己滚动”解决方案,请尝试以下操作:

$("#button").click(function() {
  var offset = 20; //Offset of 20px

  $('html, body').animate({
    scrollTop: $("#elementtoScrollToID").offset().top + offset
  }, 2000);
});

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券

年度创作总结 领取年终奖励