Python如何连接列表中的元素对?

内容来源于 Stack Overflow,并遵循CC BY-SA 3.0许可协议进行翻译与使用

  • 回答 (2)
  • 关注 (0)
  • 查看 (175)

python在加入列表时遇到了问题。现在,我知道可以将一个列表连接起来,以生成一个长字符串,如下所示:

x = ['a', 'b', 'c', 'd']
print ''.join(x)

显然,这将产生以下结果:

'abcd'

但是,我想做的只是简单地加入列表中的第一个和第二个字符串,然后加入第三个和第四个字符串等等。总之,从上面的例子中可以得到如下的输出:

['ab', 'cd']

有什么简单的方法吗?我还应该提到,列表中字符串的长度将是不可预测的,列表中的字符串数量也是不可预测的,尽管字符串的数量总是相等的。所以最初的清单也可以是:

['abcd', 'e', 'fg', 'hijklmn', 'opq', 'r'] 
提问于
用户回答回答于

您可以在步骤中使用片表示法:

>>> x = "abcdefghijklm"
>>> x[0::2] #0. 2. 4...
'acegikm'
>>> x[1::2] #1. 3. 5 ..
'bdfhjl'
>>> [i+j for i,j in zip(x[::2], x[1::2])] # zip makes (0,1),(2,3) ...
['ab', 'cd', 'ef', 'gh', 'ij', 'kl']

同样的逻辑也适用于列表。字符串长度并不重要。

用户回答回答于

使用迭代器。

列表推导式:

>>> si = iter(['abcd', 'e', 'fg', 'hijklmn', 'opq', 'r'])
>>> [c+next(si, '') for c in si]
['abcde', 'fghijklmn', 'opqr']
  • 非常有效的内存使用。
  • 正好是s的一个遍历

生成器表达式:

>>> si = iter(['abcd', 'e', 'fg', 'hijklmn', 'opq', 'r'])
>>> pair_iter = (c+next(si, '') for c in si)
>>> pair_iter # can be used in a for loop
<generator object at 0x4ccaa8>
>>> list(pair_iter) 
['abcde', 'fghijklmn', 'opqr']
  • 用作迭代器

Using map, str.__add__, iter

>>> si = iter(['abcd', 'e', 'fg', 'hijklmn', 'opq', 'r'])
>>> map(str.__add__, si, si)
['abcde', 'fghijklmn', 'opqr']

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券