JavaScript对象根据自定义属性进行排序

版权声明:本文为博主汪子熙原创文章,未经博主允许不得转载。 https://jerry.blog.csdn.net/article/details/86750577

先看下需求。

我想把这很长一大段的带有markdown格式的字符串里包含的image标签的文件名和url解析出来,连同文件名中包含的序号,一起存储到一个数组中。

var input = “

” + “\n” +

” + “\n” +

”;

然后对这个数组根据序号进行排序,比如上图的image标签顺序是image3, image1和image2,但我希望排序后的顺序是image1, image2和image3.

下面是我的代码。

<html>
<script>

var input = "![image3.png](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/2085791-4d8b2cda3a057fb6.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)" + "\n" + 

"![image1.png](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/2085791-9aa6232b1426df28.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)" + "\n" + 

"![image2.png](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/2085791-04f2773c126194fe.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)";

var IMAGE_PATTERN = /^!\[(.*)\]\((.*)\)$/;
var IMAGE_INDEX = /^image(\d+).*$/;

function MyImage(index, name, url){
	this.index = index;
	this.name = name;
	this.url = url;
}

var imagePool = [];


function sortByIndex(v1,v2){
		if(v1.index < v2.index ){
			return -1;
		}
		else if(v1.index > v2.index ){
			return 1;
		}
		else return 0;
}


function getParsedImage(input) {

	if (input.indexOf("https://upload-images.jianshu.io") < 0 ) {
		return;
	} 
	
	var result = IMAGE_PATTERN.exec(input);
	if( result.length != 3){
		return;
	}

	var imageIndex = IMAGE_INDEX.exec(result[1]);
	console.assert(imageIndex.length === 2);
	return new MyImage(imageIndex[1], result[1], result[2]);
}
			
var raw = input.split("\n");

for( var i = 0; i < raw.length; i++){
	var each = getParsedImage(raw[i]);
	if( !!each){
		imagePool.push(each);
	}
}

imagePool.sort(sortByIndex);
debugger;

</script>
</html>

第58行传入数组原生的sort方法的参数是一个排序函数:

执行完之后,就按照我期望的MyImage对象里index属性进行排序了:

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券