go []string slice utils

两个数组进行比较

两个数组是否一样可以直接用==进行比较

a := [2]int{1, 2}
b := [...]int{1, 2}
c := [2]int{3, 2}
d := [3]int{1, 2}
fmt.Println(a == b, a == c, b == c)

//结果true,false,false,

两个slice 进行比较

//两个slice 相同的元素, 以s1为标准
func CommonSlice(slice1, slice2 []string) (commonSlice []string) {
	for _, v := range slice1 {
		if InSlice(v, slice2) {
			commonSlice = append(commonSlice, v)
		}
	}
	return
}

//两个slice 不同的元素, 以s1为标准
func DiffSlice(slice1, slice2 []string) (diffSlice []string) {
	for _, v := range slice1 {
		if !InSlice(v, slice2) {
			diffSlice = append(diffSlice, v)
		}
	}
	return
}

//元素是否在slice中
func InSlice(val string, slice []string) bool {
	for _, v := range slice {
		if v == val {
			return true
		}
	}
	return false
}

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券