Qt编写自定义控件25-自定义QCustomPlot

一、前言

上次在写大屏数据可视化电子看板系统时候,提到过改造QCustomPlot来实现柱状分组图、横向柱状图、横向分组图、鼠标悬停提示等。这次单独列出来描述,有很多人疑问为啥不用QChart,或者echart等形式,其实这两种方式我都尝试过,比如Qt5.7以后新增的QChart模块,曲线这块,支持数据量很小,而且用法极其不适应,非常别扭,尤其是10W以上数据量的支持,简直是渣渣,优点也是有很多的,比如动画效果,我看过他的完整源码,动画这块处理的非常好,连坐标轴都可以有动画效果,而且支持很多种效果,而且内置了很多套theme皮肤,省去了很多渣渣审美的程序员自己来配色,这个倒是挺方便的。而对于echart,必须依赖浏览器控件,资源占用比较高,后面决定采用改造QCustomPlot来实现用户需要的各种图表效果。

在整个改造的过程中,全部封装成易用的函数,传入参数即可,同时还支持全局样式更改,支持样式表控制整体颜色更改,考虑了很多细节,比如弹出悬停信息的位置等,都自动计算显示在最佳最合理位置。考虑到很多人用的QCustomPlot1.0,特意还做了QCustomPlot1.0和2.0的完全兼容。

二、实现的功能

 • 1:可设置X轴Y轴范围值
 • 2:可设置背景颜色+文本颜色+网格颜色
 • 3:可设置三条曲线颜色+颜色集合
 • 4:可设置是否显示定位十字线,可分别设置横向和纵向
 • 5:可设置十字线的宽度和颜色
 • 6:可设置是否显示数据点以及数据点的大小
 • 7:可设置是否填充背景形成面积图
 • 8:可设置模式-拖动+缩放等
 • 9:可设置坐标轴间距+第二坐标系可见
 • 10:提供接口setDataLine直接设置曲线,支持多条
 • 11:提供接口setDataBar直接设置柱状图,支持多条形成堆积图
 • 12:提供接口setLabs设置文本标签替代key
 • 13:提供清空+重绘接口+外部获取QCustomPlot对象
 • 14:提供函数start+stop来模拟正弦曲线
 • 15:可设置柱状图的值的位置+精确度+颜色
 • 16:支持鼠标移动到数据点高亮显示数据点以及显示数据提示信息
 • 17:可设置提示信息位置 自动处理+顶部+右上角+右侧+右下角+底部+左下角+左侧+左上角
 • 18:可设置是否校验数据产生不同的背景颜色,比如柱状图的每根柱子都可以根据数据生成不同背景颜色
 • 19:可设置是否显示图例+图例位置+图例行数
 • 20:支持多条曲线+柱状图+柱状分组图+横向柱状图+横向柱状分组图+柱状堆积图
 • 21:内置15套精美颜色,自动取颜色集合的颜色,省去配色的烦恼
 • 22:同时支持 QCustomPlot 1.0 和 QCustomPlot 2.0

三、效果图

在这里插入图片描述

四、核心代码

void CustomPlot::setDataLine(int index, const QString &name, const QVector<double> &key, const QVector<double> &value)
{
  if (customPlot->graphCount() > index) {
    customPlot->graph(index)->setName(name);
    customPlot->graph(index)->setData(key, value);
    customPlot->xAxis->setRange(-offsetX, key.count() + offsetX, Qt::AlignLeft);

    //超过3条线条颜色设置颜色集合的颜色
    if (index >= 3) {
      setColor(index, colors.at(index));
    } else {
      setColor(0, colors.at(0));
      setColor(1, colors.at(1));
      setColor(2, colors.at(2));
    }
  }
}

void CustomPlot::setDataBarv(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //只有1列的才能设置
  if (columnNames.count() != 1) {
    return;
  }

  //可以直接用堆积图,因为只有一列的柱状图不会形成堆积
  setDataBars(rowNames, columnNames, values, borderColor, valuePosition, valuePrecision, valueColor, checkData);
}

void CustomPlot::setDataBarvs(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  //customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  int count = rowCount * columnCount;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << 1.5 + (i * columnCount);
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabX(ticks, labels);
  customPlot->xAxis->setRange(0, count + 1);

  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //创建柱状图
    CustomBarv *bar = new CustomBarv(customPlot->xAxis, customPlot->yAxis);
    bar->setCheckData(checkData);

    //设置宽度比例
    bar->setWidth(0.9);

    //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
    bar->setValuePostion(valuePosition);
    bar->setValuePrecision(valuePrecision);
    bar->setValueColor(valueColor);

    //设置名称
    bar->setName(columnNames.at(i));

    //设置颜色,取颜色集合
    QColor color = QColor(51, 204, 255);
    if (i < colors.count()) {
      color = colors.at(i);
    }

    //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
    bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
    bar->setBrush(color);

    //这个算法很巧妙,想了很久
    QVector<double> ticks;
    double offset = i * 0.9;
    for (int j = 0; j < rowCount; j++) {
      ticks << 1.0 + (j * columnCount) + offset;
    }

    //设置数据
    bar->setData(ticks, value);
  }
}

void CustomPlot::setDataBarh(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //只有1列的才能设置
  if (columnNames.count() != 1) {
    return;
  }

  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->setTickLength(0, 0);

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  int count = rowCount * columnCount;
  double padding = 1;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << padding + (i * columnCount);
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabY(ticks, labels);
  customPlot->yAxis->setRange(0, count + 1);

  //先计算出每个柱子占用的高度
  double barHeight = 0.7;
  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //先绘制系列1的数据,再绘制系列2,依次类推
    for (int j = 0; j < rowCount; j++) {
      //创建横向柱状图
      double y = (0.67 + (j * columnCount));
      CustomBarh *bar = new CustomBarh(customPlot);
      bar->setCheckData(checkData);
      bar->setRect(QPointF(0, y), QPointF(value.at(j), y + barHeight));
      bar->setValue(value.at(j));

      //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
      bar->setValuePostion(valuePosition);
      bar->setValuePrecision(valuePrecision);
      bar->setValueColor(valueColor);

      //设置颜色,取颜色集合
      QColor color = QColor(51, 204, 255);
      if (i < colors.count()) {
        color = colors.at(i);
      }

      //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
      bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
      bar->setBrush(color);
    }
  }
}

void CustomPlot::setDataBarhs(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);
  customPlot->yAxis->setTickLength(0, 0);
  customPlot->xAxis->setVisible(false);

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  int count = rowCount * columnCount;
  //这个算法想了很久,很牛逼
  double padding = 1.5 + (columnCount - 2) * 0.4;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << padding + (i * columnCount);
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabY(ticks, labels);
  customPlot->yAxis->setRange(0, count + 1);

  //先计算出每个柱子占用的高度
  double barHeight = 0.8;
  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //先绘制系列1的数据,再绘制系列2,依次类推
    for (int j = 0; j < rowCount; j++) {
      //创建横向柱状图
      double y = (0.7 + i * barHeight + (j * columnCount));
      CustomBarh *bar = new CustomBarh(customPlot);
      bar->setCheckData(checkData);
      bar->setRect(QPointF(0, y), QPointF(value.at(j), y + barHeight));
      bar->setValue(value.at(j));

      //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
      bar->setValuePostion(valuePosition);
      bar->setValuePrecision(valuePrecision);
      bar->setValueColor(valueColor);

      //设置颜色,取颜色集合
      QColor color = QColor(51, 204, 255);
      if (j < colors.count()) {
        color = colors.at(j);
      }

      //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
      bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
      bar->setBrush(color);
    }
  }
}

void CustomPlot::setDataBars(const QStringList &rowNames,
               const QStringList &columnNames,
               const QList<QVector<double> > &values,
               const QColor &borderColor,
               int valuePosition,
               int valuePrecision,
               const QColor &valueColor,
               bool checkData)
{
  //过滤个数不一致数据,防止索引越界
  int rowCount = rowNames.count();
  int columnCount = columnNames.count();
  int valueCount = values.count();
  if (columnCount == 0 || valueCount == 0 || columnCount != valueCount) {
    return;
  }

  //设置网格线不显示,会更好看
  customPlot->xAxis->grid()->setVisible(false);
  //customPlot->yAxis->grid()->setVisible(false);

  //先清空原有柱状图
  bars.clear();

  //设置横坐标文字描述
  QVector<double> ticks;
  QVector<QString> labels;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
    ticks << i + 1;
    labels << rowNames.at(i);
  }

  setLabX(ticks, labels);
  customPlot->xAxis->setRange(0, rowCount + 1);

  for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
    //同样也要先过滤个数是否符合要求
    QVector<double> value = values.at(i);
    if (rowCount != value.count()) {
      continue;
    }

    //创建柱状堆积图
    CustomBarv *bar = new CustomBarv(customPlot->xAxis, customPlot->yAxis);
    bar->setCheckData(checkData);

    //设置宽度比例
    bar->setWidth(0.6);

    //设置显示值的位置 0-不绘制 1-顶部上面 2-顶部居中 3-中间居中 4-底部居中
    bar->setValuePostion(valuePosition);
    bar->setValuePrecision(valuePrecision);
    bar->setValueColor(valueColor);

#ifndef old
    //设置堆积间隙
    if (borderColor != Qt::transparent) {
      bar->setStackingGap(1);
    }
#endif
    //设置名称
    bar->setName(columnNames.at(i));

    //设置颜色,取颜色集合
    QColor color = QColor(51, 204, 255);
    if (i < colors.count()) {
      color = colors.at(i);
    }

    //边缘高亮,如果传入了边框颜色则取边框颜色
    if (columnCount > 1 && borderColor == Qt::transparent) {
      bar->setPen(Qt::NoPen);
    } else {
      bar->setPen(QPen(borderColor == Qt::transparent ? color.light(150) : borderColor));
    }

    bar->setBrush(color);

    //设置堆积层叠顺序,后面那个移到前一个上面
    bars << bar;
    if (i > 0) {
      bar->moveAbove(bars.at(i - 1));
    }

    //设置数据
    bar->setData(ticks, value);
  }
}

五、控件介绍

 1. 超过146个精美控件,涵盖了各种仪表盘、进度条、进度球、指南针、曲线图、标尺、温度计、导航条、导航栏,flatui、高亮按钮、滑动选择器、农历等。远超qwt集成的控件数量。
 2. 每个类都可以独立成一个单独的控件,零耦合,每个控件一个头文件和一个实现文件,不依赖其他文件,方便单个控件以源码形式集成到项目中,较少代码量。qwt的控件类环环相扣,高度耦合,想要使用其中一个控件,必须包含所有的代码。
 3. 全部纯Qt编写,QWidget+QPainter绘制,支持Qt4.6到Qt5.12的任何Qt版本,支持mingw、msvc、gcc等编译器,支持任意操作系统比如windows+linux+mac+嵌入式linux等,不乱码,可直接集成到Qt Creator中,和自带的控件一样使用,大部分效果只要设置几个属性即可,极为方便。
 4. 每个控件都有一个对应的单独的包含该控件源码的DEMO,方便参考使用。同时还提供一个所有控件使用的集成的DEMO。
 5. 每个控件的源代码都有详细中文注释,都按照统一设计规范编写,方便学习自定义控件的编写。
 6. 每个控件默认配色和demo对应的配色都非常精美。
 7. 超过130个可见控件,6个不可见控件。
 8. 部分控件提供多种样式风格选择,多种指示器样式选择。
 9. 所有控件自适应窗体拉伸变化。
 10. 集成自定义控件属性设计器,支持拖曳设计,所见即所得,支持导入导出xml格式。
 11. 自带activex控件demo,所有控件可以直接运行在ie浏览器中。
 12. 集成fontawesome图形字体+阿里巴巴iconfont收藏的几百个图形字体,享受图形字体带来的乐趣。
 13. 所有控件最后生成一个dll动态库文件,可以直接集成到qtcreator中拖曳设计使用。
 14. 目前已经有qml版本,后期会考虑出pyqt版本,如果用户需求量很大的话。

六、SDK下载

 • SDK下载链接:https://pan.baidu.com/s/1tD9v1YPfE2fgYoK6lqUr1Q 提取码:lyhk
 • 自定义控件+属性设计器欣赏:https://pan.baidu.com/s/1l6L3rKSiLu_uYi7lnL3ibQ 提取码:tmvl
 • 下载链接中包含了各个版本的动态库文件,所有控件的头文件,使用demo。
 • 自定义控件插件开放动态库dll使用(永久免费),无任何后门和限制,请放心使用。
 • 目前已提供26个版本的dll,其中包括了qt5.12.3 msvc2017 32+64 mingw 32+64 的。
 • 不定期增加控件和完善控件,不定期更新SDK,欢迎各位提出建议,谢谢!

原创声明,本文系作者授权云+社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

编辑于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏音视频技术

AVS3关键技术、性能和复杂度分析

大家好,我是来自北京大学的范逵,本次分享的主题是AVS3关键技术介绍、性能和复杂度分析。

1.2K20
来自专栏JavaEdge

JVM实战---类加载的过程

在加载类时,使用的是Parents Delegation Model(溯源委派加载模型)

8700
来自专栏代码编写世界

Windows下OSGEarth的编译过程

OSGEarth是OpenSceneGraph扩展库,编译过程可以参看我的另一篇文章:Win64下编译OSG详细过程(Win10+VS2015+OSG3.6.3...

22020
来自专栏acoolgiser_zhuanlan

QT 关于int、double、string、QString格式相互转换的方法

82430
来自专栏acoolgiser_zhuanlan

Qt之JSON生成与解析

原文链接:https://yq.aliyun.com/articles/119861

18610
来自专栏机器之心

模型剪枝,不可忽视的推断效率提升方法

目前,深度学习模型需要大量算力、内存和电量。当我们需要执行实时推断、在设备端运行模型、在计算资源有限的情况下运行浏览器时,这就是瓶颈。能耗是人们对于当前深度学习...

11730
来自专栏acoolgiser_zhuanlan

Qtcreator调试时变量“无法访问”

原文链接:https://blog.csdn.net/chyuanrufeng/article/details/861...

15240
来自专栏跟Qt君学编程

Qt识别文件类型的正确姿势

  一般识别图片类型方法: 虽然这一方法可以实现识别图片类型,但是维护起来相对困难。如果真的要识别所有的文件是否是图片类型,还需要添加更多的判断方法。

25110
来自专栏代码编写世界

OSG嵌入QT的简明总结

不得不说关于OSG的资料实在太零散了,搜索了很多关于OSG在QT下的解决方案,都是各有各的说法,有的说的不是很清楚,有的已经过时了。这里提供一下自己的解决方案吧...

34820
来自专栏Python编程 pyqt matplotlib

PyQt5 资源文件*

为了解决图标文件(以及帮助文件和其它一些较小的文件)与应用程序目录不匹配 或者 易丢失 的问题,在PyQt中,可以将多个图标文件打包成资源文件,再编译成一个.p...

8530

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券

年度创作总结 领取年终奖励