CentOS-安装dell工具,远程调整硬件参数

前言

公司的服务器都是用dell的,dell提供了工具,可以修改硬件的参数,可以远程连接过去直接修改,就不需要蹲在机房里面操作了。

安装环境介绍

目前我们使用的CentOS,因此可以直接通过添加yum源进行安装或者更新比较方便。

添加yum源

wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/latest/bootstrap.cgi | bash

运行上面的命令就可以下载脚本并自动运行添加repo文件。

安装

yum clean

yum make cache

yum -y install srvadmin-omacore srvadmin-omcommon srvadmin-storage-cli srvadmin-smweb srvadmin-tomcat

启动并设置开机启动

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh enable

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh restart

离线安装

有些服务器如果无法上外网,就需要使用离线安装

mkdir /root/dell

cd /root/dell

wget https://downloads.dell.com/FOLDER04616506M/1/OM-SrvAdmin-Dell-Web-LX-9.1.0-2757.RHEL6.x86_64_A00.tar.gz

tar xf OM-SrvAdmin-Dell-Web-LX-9.1.0-2757.RHEL6.x86_64_A00.tar.gz

yum -y install openwsman-client

cd linux/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL6/x86_64

yum -y localinstall *

cd linux/RPMS/supportRPMS/metaRPMS/RHEL6/x86_64

yum -y localinstall *

启动并设置开机启动

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh enable

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh restart

web操作

默认端口是https://ip:1311,用户名密码就是系统的用户名密码。

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20181120A1YIVT00?refer=cp_1026
  • 腾讯「云+社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券