API 文档

文档捉虫大赛火热进行中,好礼多多> HOT

云开发 manager-node sdk 支持开发者通过接口形式对云开发提供的云函数、数据库、文件存储等资源进行创建、管理、配置等操作。更多源码内容请参见 cloudbase-manager-node

安装

  • npm:
    npm install @cloudbase/manager-node
  • yarn:
    yarn add @cloudbase/manager-node

API 文档