JS的各种排序算法实现

一些排序算法

 1. var Sort = {}
 2. Sort.prototype = {
 3. // 利用sort进行排序
 4. systemSort:function(array){
 5. return array.sort(function(a, b){
 6. return a - b;
 7. });
 8. },
 9. // 冒泡排序
 10. bubbleSort:function(array){
 11. var i = 0, len = array.length,
 12. j, d;
 13. for(; i<len; i++){
 14. for(j=0; j<len; j++){
 15. if(array[i] < array[j]){
 16. d = array[j];
 17. array[j] = array[i];
 18. array[i] = d;
 19. }
 20. }
 21. }
 22. return array;
 23. },
 24. // 快速排序
 25. quickSort:function(array){
 26. //var array = [8,4,6,2,7,9,3,5,74,5];
 27. //var array =[0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
 28. var i = 0;
 29. var j = array.length - 1;
 30. var Sort = function(i, j){
 31. // 结束条件
 32. if(i == j ){ return };
 33. var key = array[i];
 34. var tempi = i; // 记录开始位置
 35. var tempj = j; // 记录结束位置
 36. while(j > i){
 37. // j <<-------------- 向前查找
 38. if(array[j] >= key){
 39. j--;
 40. }else{
 41. array[i] = array[j]
 42. //i++ ------------>>向后查找
 43. while(j > ++i){
 44. if(array[i] > key){
 45. array[j] = array[i];
 46. break;
 47. }
 48. }
 49. }
 50. }
 51. // 如果第一个取出的 key 是最小的数
 52. if(tempi == i){
 53. Sort(++i, tempj);
 54. return ;
 55. }
 56. // 最后一个空位留给 key
 57. array[i] = key;
 58. // 递归
 59. Sort(tempi, i);
 60. Sort(j, tempj);
 61. }
 62. Sort(i, j);
 63. return array;
 64. },
 65. // 插入排序
 66. insertSort:function(array){
 67. // var array = [0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
 68. var i = 1, j, temp, key, len = array.length;
 69. for(; i < len; i++){
 70. temp = j = i;
 71. key = array[j];
 72. while(--j > -1){
 73. if(array[j] > key){
 74. array[j+1] = array[j];
 75. }else{
 76. break;
 77. }
 78. }
 79. array[j+1] = key;
 80. }
 81. return array;
 82. },
 83. // 希尔排序
 84. //Jun.array.shellSort(Jun.array.df(10000));
 85. shellSort:function(array){
 86. // var array = [13,14,94,33,82,25,59,94,65,23,45,27,73,25,39,10];
 87. // var tempArr = [1750, 701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1];
 88. // reverse() 在维基上看到这个最优的步长 较小数组
 89. var tempArr = [1031612713, 217378076, 45806244, 9651787, 2034035, 428481, 90358, 19001, 4025, 836, 182, 34, 9, 1]
 90. //针对大数组的步长选择
 91. var i = 0;
 92. var tempArrtempArrLength = tempArr.length;
 93. var len = array.length;
 94. var len2 = parseInt(len/2);
 95. for(;i < tempArrLength; i++){
 96. if(tempArr[i] > len2){
 97. continue;
 98. }
 99. tempSort(tempArr[i]);
 100. }
 101. // 排序一个步长
 102. function tempSort(temp){
 103. //console.log(temp) 使用的步长统计
 104. var i = 0, j = 0, f, tem, key;
 105. var tempLen = len%temp > 0 ? parseInt(len/temp) + 1 : len/temp;
 106. for(;i < temp; i++){// 依次循环列
 107. for(j=1;/*j < tempLen && */temp * j + i < len; j++){
 108. //依次循环每列的每行
 109. tem = f = temp * j + i;
 110. key = array[f];
 111. while((tem-=temp) >= 0){
 112. // 依次向上查找
 113. if(array[tem] > key){
 114. array[tem+temp] = array[tem];
 115. }else{
 116. break;
 117. }
 118. }
 119. array[tem + temp ] = key;
 120. }
 121. }
 122. }
 123. return array;
 124. }
 125. }

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏小樱的经验随笔

51 Nod 1028 大数乘法 V2【Java大数乱搞】

1028 大数乘法 V2 基准时间限制:2 秒 空间限制:131072 KB 分值: 80 难度:5级算法题 给出2个大整数A,B,计算A*B的结果。 Inpu...

2534
来自专栏Python小屋

Python版快速排序算法

快速排序算法是分治法的经典应用,具有非常高的效率。 import random def quickSort(x, start, end): if start...

2905
来自专栏于晓飞的专栏

DualPivotQuickSort 双轴快速排序 源码 笔记

这个算法是Arrays.java中给基本类型的数据排序使用的具体实现。它针对每种基本类型都做了实现,实现的方式有稍微的差异,但是思路都是相同的,所以这里只挑了i...

592
来自专栏IT可乐

Java数据结构和算法(八)——递归

 记得小时候经常讲的一个故事:从前有座山,山上有座庙,庙里有一个老和尚和一个小和尚,一天,老和尚给小和尚讲了一个故事,故事内容是“从前有座山,山上有座庙,庙里...

2267
来自专栏工科狗和生物喵

【计算机本科补全计划】链式存储线性表的一些相关操作

正文之前 不管怎么说,好歹是吧王道的第二章看完了!线性表算法写的我都快吐了,不过成果也是有的,可以写一些稍微复杂的算法了!感动,希望尽早达到老师的要求,然后去实...

2856
来自专栏程序生活

Leetcode-Easy 575. Distribute Candies

728. Self Dividing Numbers 描述: 有偶数个糖,需要分给弟弟和妹妹,要求最终两个人分到的糖数目一样,返回妹妹获得糖的种类数目最大值 ...

3394
来自专栏屈定‘s Blog

算法回顾--如何写递归?

总之递归就是”装傻”的把原始的思路表现出来,不需要关心具体过程,只需要不停的缩小问题规模,然后答案自然就会被计算出来.

1222
来自专栏苦逼的码农

从0打卡leetcode之day8--反转整数

假设我们的环境只能存储 32 位有符号整数,其数值范围是 [−231, 231 − 1]。根据这个假设,如果反转后的整数溢出,则返回 0。

1144
来自专栏用户画像

7.7.3 多路平衡归并与败者树

归并趟数S=[logm R](向下取整)。从而增加归并路数m可以减少归并趟数S,进而减少访问外存的次数(I/O次数)。然而,当增加归并路数m时,内部归并时间将增...

572
来自专栏和蔼的张星的图像处理专栏

156. 合并区间先排序再处理

给出若干闭合区间,合并所有重叠的部分。 样例 给出的区间列表 => 合并后的区间列表:

923

扫码关注云+社区