Java之json和对象之间的相互转换

json使用前必须先引入json的相关jar包,我这里用的是json-lib-2.4-jdk15.jar这个版本的jar包。如果大家没有的话可以直接在我这里下载:点击打开链接

导入完jar就可以正式开始开发了,这里先看一个对象转json的例子:

对象的具体内容如下:

package myapi.json.demo.entity;
import java.util.List;
public class MyBean {
	private String Id;
	private String Name;
	private List CardNum;
	public MyBean(String id, String name, List cardNum) {
		super();
		Id = id;
		Name = name;
		CardNum = cardNum;
	}
	
	public MyBean() {
		super();
	}

	public String getId() {
		return Id;
	}
	public void setId(String id) {
		Id = id;
	}
	public String getName() {
		return Name;
	}
	public void setName(String name) {
		Name = name;
	}
	public List getCardNum() {
		return CardNum;
	}
	public void setCardNum(List cardNum) {
		CardNum = cardNum;
	}
	
}

转换的关键代码如下所示:

package myapi.json.demo;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.apache.commons.beanutils.PropertyUtils;
import myapi.json.demo.entity.MyBean;
import net.sf.json.JSONArray;
import net.sf.json.JSONObject;
public class JsonApi {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		List<MyBean> myBeanList = new ArrayList<MyBean>();
		List<String> cardNum1 = new ArrayList<String>();
		cardNum1.add("number1");
		cardNum1.add("number2");
		cardNum1.add("number3");
		cardNum1.add("number4");
		MyBean myBean1=new MyBean("number-1", "test-1", cardNum1);
		List<String> cardNum2 = new ArrayList<String>();
		cardNum2.add("number1");
		cardNum2.add("number2");
		cardNum2.add("number3");
		cardNum2.add("number4");
		MyBean myBean2=new MyBean("number-2", "test-2", cardNum2);
		myBeanList.add(myBean1);
		myBeanList.add(myBean2);
		JSONArray jsonArray=new JSONArray().fromObject(myBeanList);
		JSONObject jsonObject = new JSONObject();
		jsonObject.put("key", jsonArray);
		System.out.println(jsonObject);
	}
}

运行结果如下:

{"key":[{"cardNum":["number1","number2","number3","number4"],"id":"number-1","name":"test-1"},
{"cardNum":["number1","number2","number3","number4"],"id":"number-2","name":"test-2"}]}

这里需要注意的是JSONObject中必须是类似于map中key+value的类型,而JSONArray中必须是类似于list中的类似。

下面是json转对象的例子:

package myapi.json.demo;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.apache.commons.beanutils.PropertyUtils;
import myapi.json.demo.entity.MyBean;
import net.sf.json.JSONArray;
import net.sf.json.JSONObject;
public class JsonApi {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		List<MyBean> myBeanList = new ArrayList<MyBean>();
		List<String> cardNum1 = new ArrayList<String>();
		cardNum1.add("number1");
		cardNum1.add("number2");
		cardNum1.add("number3");
		cardNum1.add("number4");
		MyBean myBean1=new MyBean("number-1", "test-1", cardNum1);
		List<String> cardNum2 = new ArrayList<String>();
		cardNum2.add("number1");
		cardNum2.add("number2");
		cardNum2.add("number3");
		cardNum2.add("number4");
		MyBean myBean2=new MyBean("number-2", "test-2", cardNum2);
		myBeanList.add(myBean1);
		myBeanList.add(myBean2);
		JSONArray jsonArray=new JSONArray().fromObject(myBeanList);
		JSONObject jsonObject = new JSONObject();
		jsonObject.put("key", jsonArray);
		JSONArray arrayResult=jsonObject.getJSONArray("key");
		for(int i=0;i<arrayResult.size();i++){
			 JSONObject jsonResult = arrayResult.getJSONObject(i);  
			 MyBean myBeanResult= (MyBean)JSONObject.toBean(jsonResult, MyBean.class);  
			 System.out.println(myBeanResult.getName());
		}
	}
}

运行结果如下:

test-1
test-2

这里需要注意的是:只有JSONOBject中才有toBean的方法,所以想要把JSONArray中的list数据一一对应到对象中,只能先把JSOnArray对象转换为JSONObject才可以。

这里介绍的是最基本的json转对象的方法,关于如何创建json其实很简单,大部分其实都是map,list,数组,对象等进行混合组装成json数据,对于这种混合型的解析一般都是根据具体数据进行具体解析。当然最好的方式其实就是服务器通过对象直接转换为json数据,客户端通过编写相同的对象实体类,直接进行json转换对象操作就可以实现对象的解析操作,既省事又省力。

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

扫码关注云+社区