C#中的委托解析

    谈及到C#的基本特性,“委托”是不得不去了解和深入分析的一个特性。对于大多数刚入门的程序员谈到“委托”时,都会想到“将方法作为方法的参数进行传递”,很多时候都只是知道简单的定义,主要是因为“委托”在理解上有较其他特性比较难的地方。在本次说明中,不会将委托的简单声明和调用作为重点。

  “委托”不需要直接定义一个要执行的行为,而是将这个行为用某种方法“包含”在一个对象中。这个对象可以像其他任何对象那样使用。在该对象中,可以执行封装的操作。可以选择将委托看作之定义了一个方法的接口,将委托的实例看作实现了那个接口的对象。

    在“委托”的相关定义中,我们可以不难看出,“委托与方法“相比较于“接口与类”有着设计理念上的相似部分,产生的背景源于”设计原则“中的”开放-封闭原则“,”开放-封闭“原则:是说软件实体(类,模块,函数等等)应该可以扩展,但是不可修改。换一种说法可能更好的理解”对于扩展是开放的,对于更改是封闭的“,面对新的需求,对于程序的改动是通过增加新的代码进行的,而不是更改现有的代码。

   在C#中委托用delegate关键字定义,使用new操作符构造委托实例,采用传统的方法调用语法来回调函数(只是要用引用了委托对象的一个变量代替方法名)。在C#中,委托在编译的时候会被编译成类。对于委托的一个说明:委托是一个类,它定义了方法的类型,使得可以将方法当作另一个方法的参数来进行传递。委托类既可嵌套在一个类型中定义,也可以在全局范围内定义。由于委托是类,凡是可以定义类的地方,都可以定义委托。

  接下来我们来看一下”委托“的组成,需要满足的条件:

     1.声明委托类型。

     2.必须有一个方法包含了要执行的代码。

     3.必须创建一个委托实例。

     4.必须调用委托实例。

    接下来大致的了解一下上面所提出的4项条件:

     委托类型实际上只是参数类型的一个列表以及返回类型。规定了类型的实例能表示的操作。在调用一个委托实例的时候,必须保证使用的参数完全匹配,而且能以指定的方式使用返回值。对于委托实例的创建,取决于操作使用实例方法还是静态方法(如果操作是静态方法,指定类型名称就可以,如果是操作实例方法,需要先创建类型的实例)。对于委托的调用,可以直接调用委托的实例的方法就可以完成对应的操作。

    以上谈及了”委托“的定义和组成,接下来我们来了解一下如何将方法绑定到”委托“上,以及委托的合并和删除。

    可以将多个方法赋给同一个委托,委托实例实际有一个操作列表与之关联。在System.Delegate类型中提供了两个静态方法Combine()和Remove()负责委托实例的新增和删除操作。但是在我们的实际开发中,较多的采用-=和+=操作符。

  在FCL中,所有的委托类型都派生自MulticastDelegate,该类型在System.MulticastDelegate类型中。

   具体来看一下Combine()方法的底层实现代码:

 [System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)] 
    public static Delegate Combine(params Delegate[] delegates) 
    {
      if (delegates == null || delegates.Length == 0) 
        return null;

      Delegate d = delegates[0];
      for (int i = 1; i < delegates.Length; i++) 
        d = Combine(d,delegates[i]);
 
      return d; 
    }
public static Delegate Combine(Delegate a, Delegate b) 
    {
      if ((Object)a == null) 
        return b;

      return a.CombineImpl(b);
    } 

    以上两个方法为System.Delegate类型中,CombineImpl方法在MulticastDelegate重写。

    [System.Security.SecuritySafeCritical] 
    protected override sealed Delegate CombineImpl(Delegate follow)
    { 
      if ((Object)follow == null) 
        return this;
      if (!InternalEqualTypes(this, follow))
        throw new ArgumentException(Environment.GetResourceString("Arg_DlgtTypeMis"));
 
      MulticastDelegate dFollow = (MulticastDelegate)follow;
      Object[] resultList; 
      int followCount = 1; 
      Object[] followList = dFollow._invocationList as Object[];
      if (followList != null) 
        followCount = (int)dFollow._invocationCount;

      int resultCount;
      Object[] invocationList = _invocationList as Object[]; 
      if (invocationList == null)
      { 
        resultCount = 1 + followCount; 
        resultList = new Object[resultCount];
        resultList[0] = this; 
        if (followList == null)
        {
          resultList[1] = dFollow;
        } 
        else
        { 
          for (int i = 0; i < followCount; i++) 
            resultList[1 + i] = followList[i];
        } 
        return NewMulticastDelegate(resultList, resultCount);
      }
      else
      { 
        int invocationCount = (int)_invocationCount;
        resultCount = invocationCount + followCount; 
        resultList = null; 
        if (resultCount <= invocationList.Length)
        { 
          resultList = invocationList;
          if (followList == null)
          {
            if (!TrySetSlot(resultList, invocationCount, dFollow)) 
              resultList = null;
          } 
          else 
          {
            for (int i = 0; i < followCount; i++) 
            {
              if (!TrySetSlot(resultList, invocationCount + i, followList[i]))
              {
                resultList = null; 
                break;
              } 
            } 
          }
        } 
        if (resultList == null)
        {
          int allocCount = invocationList.Length; 
          while (allocCount < resultCount)
            allocCount *= 2; 
 
          resultList = new Object[allocCount];
 
          for (int i = 0; i < invocationCount; i++)
            resultList[i] = invocationList[i];

          if (followList == null) 
          {
            resultList[invocationCount] = dFollow; 
          } 
          else
          { 
            for (int i = 0; i < followCount; i++)
              resultList[invocationCount + i] = followList[i];
          }
        } 
        return NewMulticastDelegate(resultList, resultCount, true);
      } 
    } 

   再来具体看一下Remove()方法的底层实现代码,RemoveAll和Remove两个方法为System.Delegate类型中,CombineImpl方法在MulticastDelegate重写。:

 public static Delegate RemoveAll(Delegate source, Delegate value) 
    {
      Delegate newDelegate = null; 

      do
      {
        newDelegate = source; 
        source = Remove(source, value);
      } 
      while (newDelegate != source); 

      return newDelegate; 
    }
[System.Security.SecuritySafeCritical] 
    public static Delegate Remove(Delegate source, Delegate value)
    {
      if (source == null) 
        return null;
 
      if (value == null) 
        return source;
 
      if (!InternalEqualTypes(source, value))
        throw new ArgumentException(Environment.GetResourceString("Arg_DlgtTypeMis"));

      return source.RemoveImpl(value); 
    }
    [System.Security.SecuritySafeCritical] 
    protected override sealed Delegate RemoveImpl(Delegate value)
    {       MulticastDelegate v = value as MulticastDelegate; 

      if (v == null) 
        return this; 
      if (v._invocationList as Object[] == null)
      { 
        Object[] invocationList = _invocationList as Object[];
        if (invocationList == null)
        {
          if (this.Equals(value))
            return null; 
        } 
        else
        { 
          int invocationCount = (int)_invocationCount;
          for (int i = invocationCount; --i >= 0; )
          {
            if (value.Equals(invocationList[i])) 
            {
              if (invocationCount == 2) 
              { 
                return (Delegate)invocationList[1-i]; 
              }
              else
              {
                Object[] list = DeleteFromInvocationList(invocationList, invocationCount, i, 1); 
                return NewMulticastDelegate(list, invocationCount-1, true);
              } 
            } 
          }
        } 
      }
      else
      {
        Object[] invocationList = _invocationList as Object[]; 
        if (invocationList != null) {
          int invocationCount = (int)_invocationCount; 
          int vInvocationCount = (int)v._invocationCount; 
          for (int i = invocationCount - vInvocationCount; i >= 0; i--)
          { 
            if (EqualInvocationLists(invocationList, v._invocationList as Object[], i, vInvocationCount))
            {
              if (invocationCount - vInvocationCount == 0)
              { 
                return null; 
              } 
              else if (invocationCount - vInvocationCount == 1)
              { 
                return (Delegate)invocationList[i != 0 ? 0 : invocationCount-1];
              }
              else 
              {
                Object[] list = DeleteFromInvocationList(invocationList, invocationCount, i, vInvocationCount); 
                return NewMulticastDelegate(list, invocationCount - vInvocationCount, true); 
              }
            } 
          }
        }
      }
 
      return this;
    } 

  在以上的代码中,我们了解到了在.NET底层是如何实现委托实例的绑定和删除绑定。

  在调用委托实例时,所有的操作都是顺序执行的。如果调用具有一个非void的返回类型,则调用的返回值是最后一个操作的返回值。如果调用列表中任何操作抛出异常,都会阻止执行后续的操作。

  在上面提到了委托列表中出现非void实例调用,如果委托实例中出现多个非void调用,并且需要获取所有的委托实例的返回值结果,那么应该如何操作,在.NET红提供了一个方法GetInvocationList(),用于获取委托链表。

  接下来具体了解一下GetInvocationList()的底层代码:

   [System.Security.SecuritySafeCritical] 
    public override sealed Delegate[] GetInvocationList()
    {
      Delegate[] del;
      Object[] invocationList = _invocationList as Object[];
      if (invocationList == null)
      { 
        del = new Delegate[1];
        del[0] = this; 
      } 
      else
      { 
        int invocationCount = (int)_invocationCount;
        del = new Delegate[invocationCount]; 

        for (int i = 0; i < invocationCount; i++) 
          del[i] = (Delegate)invocationList[i]; 
      }
      return del; 
    }

   当获取到委托实例列表后,可采用循环迭代的方式,依次获取每个委托实例的返回值。

   再来了解一个属性Method,具体看一下此属性的底层实现代码:

    public MethodInfo Method 
    {
      get
      {
        return GetMethodImpl(); 
      }
    } 
 
    [System.Security.SecuritySafeCritical] 
    protected virtual MethodInfo GetMethodImpl() 
    {
      if ((_methodBase == null) || !(_methodBase is MethodInfo))
      {
        IRuntimeMethodInfo method = FindMethodHandle(); 
        RuntimeType declaringType = RuntimeMethodHandle.GetDeclaringType(method);
        if (RuntimeTypeHandle.IsGenericTypeDefinition(declaringType) || RuntimeTypeHandle.HasInstantiation(declaringType)) 
        {
          bool isStatic = (RuntimeMethodHandle.GetAttributes(method) & MethodAttributes.Static) != (MethodAttributes)0; 
          if (!isStatic)
          {
            if (_methodPtrAux == (IntPtr)0)
            { 
              Type currentType = _target.GetType(); 
              Type targetType = declaringType.GetGenericTypeDefinition(); 
              while (currentType != null)
              { 
                if (currentType.IsGenericType &&
                  currentType.GetGenericTypeDefinition() == targetType)
                {
                  declaringType = currentType as RuntimeType; 
                  break;
                } 
                currentType = currentType.BaseType; 
              }

              BCLDebug.Assert(currentType != null || _target.GetType().IsCOMObject, "The class hierarchy should declare the method"); 
            }
            else 
            { 
              MethodInfo invoke = this.GetType().GetMethod("Invoke"); 
              declaringType = (RuntimeType)invoke.GetParameters()[0].ParameterType;
            }
          }
        } 
        _methodBase = (MethodInfo)RuntimeType.GetMethodBase(declaringType, method);
      } 
      return (MethodInfo)_methodBase; 
    }

    以上是System.Delegate类中的定义,接下来看一下MulticastDelegate重写:

 [System.Security.SecuritySafeCritical] 
    protected override MethodInfo GetMethodImpl()
    { 
      if (_invocationCount != (IntPtr)0 && _invocationList != null) 
      {
        Object[] invocationList = _invocationList as Object[];
        if (invocationList != null)
        {
          int index = (int)_invocationCount - 1; 
          return ((Delegate)invocationList[index]).Method;
        } 
        MulticastDelegate innerDelegate = _invocationList as MulticastDelegate; 
        if (innerDelegate != null)
        { 
          return innerDelegate.GetMethodImpl();
        }
      } 
      else if (IsUnmanagedFunctionPtr())
      { 
        if ((_methodBase == null) || !(_methodBase is MethodInfo)) 
        {
          IRuntimeMethodInfo method = FindMethodHandle();
          RuntimeType declaringType = RuntimeMethodHandle.GetDeclaringType(method);
          if (RuntimeTypeHandle.IsGenericTypeDefinition(declaringType) || RuntimeTypeHandle.HasInstantiation(declaringType)) 
          { 
            RuntimeType reflectedType = GetType() as RuntimeType; 
            declaringType = reflectedType;
          }
          _methodBase = (MethodInfo)RuntimeType.GetMethodBase(declaringType, method);
        } 
        return (MethodInfo)_methodBase;
      } 
      return base.GetMethodImpl(); 
    }

   以上是对委托的相关定义,以及有关委托的一些操作方法的说明,没有具体指出如何去创建和使用委托,因为委托的简单创建和一般应用,对于大部分开发者来说是相对较为简单的,因为微软在不断的对C#的语法进行提升和修改,极大的简化了对应的操作。但是正是由于在应用层做了较大的封装,这也会导致特性在底层的复杂度慢慢的增大。

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏blackheart的专栏

[C#3] 1-扩展方法

1.从DEMO开始 先看一个扩展方法的例子: 1 class Program 2 { 3 public static void Main(...

224100
来自专栏书山有路勤为径

链表中间段逆序

LeetCode 92. Reverse Linked List II 已知链表头节点指针head,将链表从位置m到n逆序。(不申请额外空间)

9920
来自专栏GIS讲堂

面向对象下计算器的编码实现

首先是新建一个运算类(Calcultor.cs),它包含两个属性strNumA和strNumB,用以储存计算时的两个数,此外,还有一个虚方法Getresult(...

32030
来自专栏菩提树下的杨过

c#4.0中的不变(invariant)、协变(covariant)、逆变(contravariant)小记

不变/协变/逆变,4.0中的这几个概念越念越象绕口令,如果单纯死记硬背,就算记住了,时间长了还是会忘记的。 园子里已经有不少高手撰文写过这个话题:比如“装配脑袋...

205100
来自专栏闻道于事

Java基础类库

50960
来自专栏Spark学习技巧

一文详解scala泛型及类型限定

今天知识星球球友,微信问浪尖了一个spark源码阅读中的类型限定问题。这个在spark源码很多处出现,所以今天浪尖就整理一下scala类型限定的内容。希望对大家...

22520
来自专栏Coding迪斯尼

使用普拉特分析法解析极为复杂的算术表达式

13730
来自专栏程序员的SOD蜜

在C++中反射调用.NET(三) 使用非泛型集合的委托方法C++中的列表对象list C++传递集合数据给.NET创建泛型List实例反射静态方法反射调用索引器当委托遇到协变和逆变C++/CLI

在.NET与C++之间传输集合数据 上一篇《在C++中反射调用.NET(二)》中,我们尝试了反射调用一个返回DTO对象的.NET方法,今天来看看如何在.NET与...

302100
来自专栏大内老A

C# 4.0新特性-"协变"与"逆变"以及背后的编程思想

在《上篇》中我们揭示了“缺省参数”的本质,现在我们接着来谈谈C#4.0中另一个重要的新特性:协变(Covariance)与逆变(Contravariance)。...

18070
来自专栏王磊的博客

netframework 4.0内置处理JSON对象

前言 必须的是 .netframewoke 4.0的项目才能使用。 内容 1.项目添加System.Runtime.Serialization引用。 2.Jso...

39080

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券