Python中对时间日期的处理方法简单汇总

这篇文章主要介绍了Python实用日期时间处理方法汇总,本文讲解了获取当前datetime、获取当天date、获取明天/前N天、获取当天开始和结束时间(00:00:00 23:59:59)、获取两个datetime的时间差、获取本周/本月/上月最后一天等实用方法 ,需要的朋友可以参考下

原则, 以datetime为中心, 起点或中转, 转化为目标对象, 涵盖了大多数业务场景中需要的日期转换处理

步骤:

1. 掌握几种对象及其关系 2. 了解每类对象的基本操作方法 3. 通过转化关系转化 涉及对象

1. datetime

代码如下: >>> import datetime >>> now = datetime.datetime.now() >>> now datetime.datetime(2015, 1, 12, 23, 9, 12, 946118) >>> type(now) <type 'datetime.datetime'>

2. timestamp

代码如下: >>> import time >>> time.time() 1421075455.568243

3. time tuple

代码如下: >>> import time >>> time.localtime() time.struct_time(tm_year=2015, tm_mon=1, tm_mday=12, tm_hour=23, tm_min=10, tm_sec=30, tm_wday=0, tm_yday=12, tm_isdst=0)

4. string

代码如下: >>> import datetime >>> datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") '2015-01-12 23:13:08'

5. date

代码如下: >>> import datetime >>> datetime.datetime.now().date() datetime.date(2015, 1, 12)

datetime基本操作

1. 获取当前datetime

代码如下: >>> import datetime >>> datetime.datetime.now() datetime.datetime(2015, 1, 12, 23, 26, 24, 475680)

2. 获取当天date

代码如下: >>> datetime.date.today() datetime.date(2015, 1, 12)

3. 获取明天/前N天

明天

代码如下: >>> datetime.date.today() + datetime.timedelta(days=1) datetime.date(2015, 1, 13)

三天前

代码如下: >>> datetime.datetime.now() datetime.datetime(2015, 1, 12, 23, 38, 55, 492226) >>> datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days=3) datetime.datetime(2015, 1, 9, 23, 38, 57, 59363)

4. 获取当天开始和结束时间(00:00:00 23:59:59)

代码如下: >>> datetime.datetime.combine(datetime.date.today(), datetime.time.min) datetime.datetime(2015, 1, 12, 0, 0) >>> datetime.datetime.combine(datetime.date.today(), datetime.time.max) datetime.datetime(2015, 1, 12, 23, 59, 59, 999999)

5. 获取两个datetime的时间差

代码如下: >>> (datetime.datetime(2015,1,13,12,0,0) - datetime.datetime.now()).total_seconds() 44747.768075

6. 获取本周/本月/上月最后一天

本周

代码如下: >>> today = datetime.date.today() >>> today datetime.date(2015, 1, 12) >>> sunday = today + datetime.timedelta(6 - today.weekday()) >>> sunday datetime.date(2015, 1, 18)

本月

复制代码 代码如下: >>> import calendar >>> today = datetime.date.today() >>> _, last_day_num = calendar.monthrange(today.year, today.month) >>> last_day = datetime.date(today.year, today.month, last_day_num) >>> last_day datetime.date(2015, 1, 31)

获取上个月的最后一天(可能跨年)

代码如下: >>> import datetime >>> today = datetime.date.today() >>> first = datetime.date(day=1, month=today.month, year=today.year) >>> lastMonth = first - datetime.timedelta(days=1)

关系转换

几个关系之间的转化

Datetime Object / String / timestamp / time tuple

关系转换例子

datetime <=> string

datetime -> string

代码如下: >>> import datetime >>> datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") '2015-01-12 23:13:08'

string -> datetime

代码如下: >>> import datetime >>> datetime.datetime.strptime("2014-12-31 18:20:10", "%Y-%m-%d %H:%M:%S") datetime.datetime(2014, 12, 31, 18, 20, 10)

datetime <=> timetuple

datetime -> timetuple

代码如下: >>> import datetime >>> datetime.datetime.now().timetuple() time.struct_time(tm_year=2015, tm_mon=1, tm_mday=12, tm_hour=23, tm_min=17, tm_sec=59, tm_wday=0, tm_yday=12, tm_isdst=-1)

timetuple -> datetime

代码如下: timetuple => timestamp => datetime [看后面datetime<=>timestamp]

datetime <=> date

datetime -> date

代码如下: >>> import datetime >>> datetime.datetime.now().date() datetime.date(2015, 1, 12)

date -> datetime

代码如下: >>> datetime.date.today() datetime.date(2015, 1, 12) >>> today = datetime.date.today() >>> datetime.datetime.combine(today, datetime.time()) datetime.datetime(2015, 1, 12, 0, 0) >>> datetime.datetime.combine(today, datetime.time.min) datetime.datetime(2015, 1, 12, 0, 0)

datetime <=> timestamp

datetime -> timestamp

代码如下: >>> now = datetime.datetime.now() >>> timestamp = time.mktime(now.timetuple()) >>> timestamp 1421077403.0

timestamp -> datetime

代码如下: >>> datetime.datetime.fromtimestamp(1421077403.0) datetime.datetime(2015, 1, 12, 23, 43, 23)

附加

  1. #当月1号   datetime.date(datetime.date.today().year,datetime.date.today().month,1)  
  2. #当月1号  datetime.date.today().replace(day=1)  
  3. #上月1号  (datetime.date.today().replace(day=1) - datetime.timedelta(1)).replace(day=1)

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏mini188

学习笔记:java线程安全

首先得明白什么是线程安全: 线程安全是编程中的术语,指某个函数 (计算机科学)、函数库在多线程环境中被调用时,能够正确地处理各个线程的局部变量,使程序功能正确...

19890
来自专栏C/C++基础

我所理解的C++反射机制

在实际的项目中,听到师兄说C++中用到了反射,出于好奇,就查阅相关资料,发现强大的C++本身并不支持反射,反而Java支持反射机制。当我得知这个事实时,一直唯C...

17530
来自专栏吴伟祥

正则表达式在线测试&&生成代码 转

例如,您可能需要搜索整个网站,删除过时的材料,以及替换某些 HTML 格式标记。在这种情况下,可以使用正则表达式来确定在每个文件中是否出现该材料或该 HTML...

13740
来自专栏Ryan Miao

SpringMVC 参数注入

写一个web service, 总是400. 说是request有问题,server不识别。然而检查了很多次都没问题。最终问题指向spring对参数的解析和注入...

35940
来自专栏喔家ArchiSelf

一个函数的自白

我是——编程世界的函数,不是数学中的幂,指,对和三角函数等等,但是和f(x)又有着千丝万缕的关系。

15750
来自专栏嵌入式程序猿

那些你应该记住的字符串函数

在我们移植的基于freeRTOS的webserver源码里,有很多的字符串处理函数,相信仔细研读过的人应该都注意到,那么你对这些字符处理函数都清楚吗?今天我们就...

30250
来自专栏听雨堂

【4】通过简化的正则表达式处理字符串

阅读目录 常见字符串操作 使用正则表达式处理字符串 “前后限定”查找目标 自动处理转义字符 界定串的通用化 多个目标的匹配 进一步扩展 结论 在...

25860
来自专栏精讲JAVA

优化 Java 中的多态代码

Oracle的Java是一个门快速的语言,有时候它可以和C++一样快。编写Java代码时,我们通常使用接口、继承或者包装类(wrapper class)来实现多...

14320
来自专栏java一日一条

java提高篇之异常(下)

Java确实给我们提供了非常多的异常,但是异常体系是不可能预见所有的希望加以报告的错误,所以Java允许我们自定义异常来表现程序中可能会遇到的特定问题,总之就是...

11730
来自专栏苦逼的码农

JVM(1)---虚拟机在运行期的优化策略

当我们的虚拟机在运行一个java程序的时候,它可以采用两种方式来运行这个java程序:

11130

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券