go语言map字典删除操作的方法

package main
import "fmt"
func main(){
  var pc map[string] string
  pc = make(map[string] string)
  pc["qingdao"] = "青岛"
  pc["jinan"] = "济南"
  pc["yantai"] = "烟台"
  delete(pc,"qingdao")
  qingdao,ok := pc["qingdao"]
  if ok{
    fmt.Println(qingdao)  
  }else{
    fmt.Println("元素不存在")
  }
}

原文发布于微信公众号 - Golang语言社区(Golangweb)

原文发表时间:2016-03-16

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券