Golang语言--多线程求和

以下是利用协程计算1到100亿之间的所有数的和 package main

import ( "fmt" "time" "runtime" )

var c = make(chan int)

func main() {

cores := runtime.NumCPU()

start := time.Now().UnixNano()
fmt.Println(cores)
runtime.GOMAXPROCS(cores)he := 0max, num := 10000000000, 10for i := 0; i < num; i++ {
    go sum((max / num) * i + 1, (max / num) * (i + 1), i)
}for i := 0; i < num; i++ {
    he = he + <-c
}
fmt.Println("he:", he)
fmt.Println("take times is : ", (time.Now().UnixNano() - start))//    time.Sleep(1000*time.Second)

}

func sum(min, max, number int) {

s := 0 //

fmt.Println("min:", min, "max:", max, "|", number)

for i := min; i <= max; i++ { s = s + i } //

fmt.Println(s) c <- s

}

原文发布于微信公众号 - Golang语言社区(Golangweb)

原文发表时间:2016-05-14

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券