Swift初探之纯代码写tabBar

最近的项目新版本基本完成了,闲来无事学习学习新出的语言Swift。对于有OC基础的人来说学习Swift还是很简单的,下面是我自学写的Tabbar,当 然这并不是自定义的。不过对于一般的需求还是可以满足的。 下面是我仿“折800”写的一个Tabbar,由于图片原因导致有点小小的瑕疵 代码如下 > 更多经验请点击 核心代码
class func CusTomTabBar() ->UITabBarController{
var vc1 = Home_VC()
var vc2 = Class_VC()
var vc3 = Brand_VC()
var vc4 = Shoping_VC()
var vc5 = Personal_VC()
var nvc1:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc1)
var nvc2:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc2)
var nvc3:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc3)
var nvc4:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc4)
var nvc5:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc5)
let tabbar1 = UITabBarItem(title: "首页", image: (Public .getImgView("home_tab_home_btn@2x")) , selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_home_selected_btn@2x")))
let tabbar2 = UITabBarItem(title: "分类", image: (Public .getImgView("home_tab_saunter_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_saunter_selected_btn@2x")))
let tabbar3 = UITabBarItem(title: "品牌团", image: (Public .getImgView("home_tab_branc_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_branc_selected_btn@2x")))
let tabbar4 = UITabBarItem(title: "积分商城", image: (Public .getImgView("home_tab_point_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_point_selected_btn@2x")))
let tabbar5 = UITabBarItem(title: "个人中心", image: (Public .getImgView("home_tab_personal_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_personal_selected_btn@2x")))
nvc1.tabBarItem = tabbar1;
nvc2.tabBarItem = tabbar2;
nvc3.tabBarItem = tabbar3;
nvc4.tabBarItem = tabbar4;
nvc5.tabBarItem = tabbar5;
var tc = UITabBarController()
tc.tabBar.tintColor = UIColor .redColor()
// tc.tabBar.backgroundImage = Public.getImgView("3.png")tc.viewControllers = [nvc1,nvc2,nvc3,nvc4,nvc5];return tc;
} 

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

扫码关注云+社区