java学习之stringbuffer和string之间的转换

stringbuffer和string之间的转换


package com.ifenx8.study;

public class Demo_String {

	/**
		A:String -- StringBuffer
	* a:通过构造方法
	* b:通过append()方法
	 	B:StringBuffer -- String
	* a:通过构造方法
	* b:通过toString()方法
	* c:通过subString(0,length);
	 */
	public static void main(String[] args) {
			demo();//string转换成stringbuffer
			demo2();//把stringbuffer转成string
	}

	public static void demo2() {
		//把stringbuffer转成string
		StringBuilder sb = new StringBuilder("ifenx8");
		String s1 = new String(sb);//通过构造方法
		System.out.println(s1);
		String s2 = sb.toString();//通过toString()方法
		System.out.println(s2);
		String s3 = sb.substring(0,sb.length());//通过subString(0,length);
		System.out.println(s3);
	}

	public static void demo() {
		//string转换成stringbuffer
StringBuilder sb = new StringBuilder("ifenx8");//把string字符串转换成stringbuffer
System.out.println(sb);
StringBuilder sb1 = new StringBuilder();
sb1.append("ifenx8.com");
System.out.println(sb1);
	}

}

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券