JsonPath 使用代码实例

JsonPath 使用代码实例

val context = JsonPath.parse(sqlResultStr)
val sqlResult: List<Map<String, String>> = context.read("$[0].result")
println("sqlResult=${sqlResult}")

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券