Golang之时间、日期类型

孤身只影的一直小地鼠,艰难的走在路上

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

//获取时间的格式
func testTime() {
  now := time.Now()
  fmt.Printf("current time:%v\n", now)

  year := now.Year()
  month := now.Month()
  day := now.Day()
  hour := now.Hour()
  minute := now.Minute()
  second := now.Second()
  // %02d表示不够2位的话,就补0
  fmt.Printf("%02d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n ", year, month, day, hour, minute, second)
}

//获取时间戳
func testTimestamp(timestamp int64) {
  timeObj := time.Unix(timestamp, 0)
  year := timeObj.Year()
  month := timeObj.Month()
  day := timeObj.Day()
  hour := timeObj.Hour()
  minute := timeObj.Minute()
  second := timeObj.Second()

  fmt.Printf("current timestamp:%d\n", timestamp)
  fmt.Printf("%02d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n", year, month, day, hour, minute, second)
}

func processTask() {
  fmt.Printf("do task\n")
}

//定时器
func testTicker() {
  ticker := time.Tick(1 * time.Second)
  for i := range ticker {
    fmt.Printf("%v\n", i)
    processTask()
  }
}

//time.Duration用来表示纳秒
func testConst() {
  //一些常量
  fmt.Printf("nano second:%d\n", time.Nanosecond)
  fmt.Printf("micro second:%d\n", time.Microsecond)
  fmt.Printf("mili second:%d\n", time.Millisecond)
  fmt.Printf("second:%d\n", time.Second)
}
//时间格式化
func testFormat() {
  now := time.Now()
  timeStr := now.Format("2006-01-02 15:04:05")
  fmt.Printf("time:%s\n", timeStr)
}

func main() {
  //testTime()
  //timestamp := time.Now().Unix()
  //testTimestamp(timestamp)
  //testTicker()
  //testConst()
  testFormat()
}

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券