C#数据库操作的3种典型用法

C#数据库操作的3种典型用法

由于最近和数据库打交道,需要用C#和SQL Server 2005进行操作,就把近段时间内的最常用的操作做个总结.本人也是第一次用C#操作数据库,所以这三种典型用法对初学者还是挺有帮助的.

以下是我在visual studio 2005上写的一个类(连的是SQL Server 2005),已经过测试通过.里面有3个方法比较典型,在此把源码贴出:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

namespace DatabaseOperate

{

class SqlOperateInfo

{

//Suppose your ServerName is "a",DatabaseName is "b",UserName is "c", Password is "d"

private string sqlConnectionCommand = "Data Source=a;Initial Catalog=b;User ID=c;Pwd=d";

//This table contains two columns:KeywordID int not null,KeywordName varchar(100) not null

private string dataTableName = "Basic_Keyword_Test";

//sqlUpdateCommand could contain "insert" , "delete" , "update" operate

private string sqlSelectCommand = "Select KeywordID, KeywordName From Basic_Keyword_Test";

private string storedProcedureName = "Insert To Basic_Keyword_Test";

private string sqlUpdateCommand = "Delete From Basic_Keyword_Test Where KeywordID = 1";

=========================================================

public void UseSqlReader()

{

SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(sqlConnectionCommand);

SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand();

sqlCommand.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

sqlCommand.Connection = sqlConnection;

sqlCommand.CommandText = sqlSelectCommand;

sqlConnection.Open();

SqlDataReader sqlDataReader = sqlCommand.ExecuteReader();

while(sqlDataReader.Read())

{

//Get KeywordID and KeywordName , You can do anything you like. I just output them.

int keywordid = (int)sqlDataReader[0];

//the same as: int keywordid = (int)sqlDataReader["KeywordID"]

string keywordName = (string)sqlDataReader[1];

//the same as: string keywordName = (int)sqlDataReader["KeywordName"]

Console.WriteLine("KeywordID = " + keywordid + " , KeywordName = " + keywordName);

}

sqlDataReader.Close();

sqlCommand.Dispose();

sqlConnection.Close();

}

=========================================================

public void UseSqlStoredProcedure()

{

SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(sqlConnectionCommand);

SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand();

sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

sqlCommand.Connection = sqlConnection;

sqlCommand.CommandText = storedProcedureName;

sqlConnection.Open();

sqlCommand.ExecuteNonQuery();

//you can use reader here,too.as long as you modify the sp and let it like select * from ....

sqlCommand.Dispose();

sqlConnection.Close();

}

=========================================================

public void UseSqlDataSet()

{

SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(sqlConnectionCommand);

SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand();

sqlCommand.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

sqlCommand.Connection = sqlConnection;

sqlCommand.CommandText = sqlSelectCommand;

sqlConnection.Open();

SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter();

sqlDataAdapter.SelectCommand = sqlCommand;

DataSet dataSet = new DataSet();

//sqlCommandBuilder is for update the dataset to database

SqlCommandBuilder sqlCommandBuilder = new SqlCommandBuilder(sqlDataAdapter);

sqlDataAdapter.Fill(dataSet, dataTableName);

//Do something to dataset then you can update it to Database.Here I just add a row

DataRow row = dataSet.Tables[0].NewRow();

row[0] = 10000;

row[1] = "new row";

dataSet.Tables[0].Rows.Add(row);

sqlDataAdapter.Update(dataSet, dataTableName);

sqlCommand.Dispose();

sqlDataAdapter.Dispose();

sqlConnection.Close();

}

}

}

以上的程序概括了最典型的用法,也是最基本的用法

声明:本贴为转帖,原文地址:http://www.knowsky.com/345354.html

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券