css3动画的一些chromium的堆栈

每帧更新的时候设置动态的transform的堆栈

libcef.dll!blink::AnimatableTransform::AnimatableTransform libcef.dll!blink::AnimatableTransform::create libcef.dll!blink::AnimatableTransform::interpolateTo libcef.dll!blink::AnimatableValue::interpolate libcef.dll!blink::InterpolableAnimatableValue::interpolate libcef.dll!blink::Interpolation::interpolate libcef.dll!blink::DeferredLegacyStyleInterpolation::apply libcef.dll!blink::StyleResolver::applyAnimatedProperties<1> > libcef.dll!blink::StyleResolver::applyAnimatedProperties libcef.dll!blink::StyleResolver::styleForElement libcef.dll!blink::Element::originalStyleForLayoutObject libcef.dll!blink::Element::styleForLayoutObject libcef.dll!blink::Element::recalcOwnStyle libcef.dll!blink::Element::recalcStyle libcef.dll!blink::ContainerNode::recalcChildStyle libcef.dll!blink::Element::recalcStyle libcef.dll!blink::ContainerNode::recalcChildStyle libcef.dll!blink::Element::recalcStyle libcef.dll!blink::ContainerNode::recalcChildStyle libcef.dll!blink::Element::recalcStyle libcef.dll!blink::Document::updateStyle libcef.dll!blink::Document::updateLayoutTree libcef.dll!blink::Document::updateLayoutTreeIfNeeded libcef.dll!blink::FrameView::updateStyleAndLayoutIfNeededRecursive libcef.dll!blink::FrameView::updateAllLifecyclePhasesInternal libcef.dll!blink::FrameView::updateAllLifecyclePhases libcef.dll!blink::PageAnimator::updateLayoutAndStyleForPainting libcef.dll!blink::PageWidgetDelegate::layout libcef.dll!blink::WebViewImpl::layout libcef.dll!content::WebPageImpl::executeMainFrame libcef.dll!content::WebPageImpl::beginMainFrame libcef.dll!content::WebPageImpl::fireTimerEvent libcef.dll!content::WebPage::fireTimerEvent libcef.dll!CefBrowserHostImpl::FireHeartbeat libcef.dll!CefContext::FireHeartBeat libcef.dll!CefContext::RunMessageLoop libcef.dll!CefRunMessageLoop libcef.dll!cef_run_message_loop cefclient.exe!CefRunMessageLoop cefclient.exe!client::MainMessageLoopStd::Run cefclient.exe!client::`anonymous namespace'::RunMain

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券