KMP算法

一、KMP算法

 public static int[] getNext(char[] chars){
    if (chars.length == 1){
      return new int[]{ -1 };
    }
    int [] next = new int[chars.length];
    next[0] = -1;
    next[1] = 0;
    int pos = 2;
    int cn = 0;
    while (pos < chars.length){
      if ( chars[pos-1] == chars[cn]){
        next[pos++] = ++cn;
      }else if (cn > 0){
        cn = next[cn];
      }else {
        next[pos++] = 0;
      }
    }
    return next;
  }

  public static int getIndex(String str1, String str2){
    if (str1 == null || str2 == null || str1.length() == 0 ||
       str2.length() > str1.length()) return -1;
    int i1 = 0;
    int i2 = 0;
    char[] chars1 = str1.toCharArray();
    char[] chars2 = str2.toCharArray();
    int [] next = getNext(chars2);
    while (i1 < str1.length() && i2 < str2.length()){
      if (chars1[i1] == chars2[i2]){
        i1++;
        i2++;
      }else if (next[i2] == -1){
        i1++;
      }else {
        i2 = next[i2];
      }
    }
    return i2 == str2.length() ? i1 - i2 : -1;
  }

原创声明,本文系作者授权云+社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

编辑于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券