cent os php从5.3升级到5.6

1.首先,查看PHP版本。

 1. # php -v
 2. PHP 5.3.3 (cli) (built: Mar 22 2017 12:27:09)
 3. Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
 4. Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

2.根据操作系统版本安装更新包。 对于cent os 5

 1. rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el5/latest.rpm

对于cent os 6

 1. rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

对于cent os 7

 1. rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm
 2. rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm 3.删除旧版本php并安装新版本php
 3. yum remove php-common

升级安装php5.6

 1. yum install -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbstring

4.确认php版本已更新为5.6

 1. [root@vultr ~]# php -v
 2. [root@VM_16_17_centos ~]# php -v
 3. PHP 5.6.40 (cli) (built: Jan 12 2019 09:38:57)
 4. Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
 5. Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
 6. with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

5.重新启动apache服务以应用更新

 1. scervice httpd restart

6.结束

本文分享自微信公众号 - 椰果笔记(yeguobiji)

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2019-04-26

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券