js 数组去重

封装了几个js对数组的处理

1.获取数组中某一列的全部内容

let arr = [
 {
  id:'232122',
  name: '张三'
 },{
  id:'12122',
  name:'王二',

function array_column(arr, column) {
 return arr.map(x => x[column])
}

array_column(arr,'name');

// ['张三','王二']

2.数组去重

let arr = [1,1,1,2,3];
 function array_unique(arr) {
 return [...new Set(arr)];
}
array_unique(arr);

//[1,2,3]

3.二维数组去重

let matrix=[
    [1,2,3,4],
    [3,4,5,6],
    [1,2,3,4]
  ]

function array_unique_two_dimensional(arr) {
 var obj = {};
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
   // 判断当前项是否遍历过,是则删除,否存入obj以作对照
   if (obj.hasOwnProperty(arr[i])) {
    arr.splice(i, 1)
    i++;
   }
   obj[arr[i]] = i;
  }
  return arr;
  };

array_unique_two_dimensional(matrix);

// [[3,4,5,6],
    [1,2,3,4]];

4.二维数组去重,指定字段

let arr = [
 {
  id:'232122',
  name: '张三'
 },{
  id:'12122',
  name:'王二',
 },
 {
  id:'121322',
  name:'王二',
 }
];

function array_unique_two_dimensional(arr,param = ''){
  const res = new Map();
  return arr.filter((a) => !res.has(a[param]) && res.set(a[param], 1))
}

array_unique_two_dimensional(arr,'name');

//[{
  id:'232122',
  name: '张三'
 },{
  id:'12122',
  name:'王二',
 }]

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

 • mui点击加载,下拉刷新,上下整合代码

  用户4973967
 • php使用openssl进行Rsa长数据加密(117)解密(128)

  最近在使用rsa加密,字符串过长是总是自动截取,百度了发现是rsa对加密字符有长度的限制

  用户4973967
 • mui页面跳转(传值+接收)

  用户4973967
 • PHP实现经典算法

  前提:分别用冒泡排序法,快速排序法,选择排序法,插入排序法将下面数组中的值按照从小到大的顺序进行排序。 $arr = array(1,43,54,62,21,6...

  joshua317
 • 快速排序

  参考:http://www.cnblogs.com/skywang12345/p/3596746.html  下面上代码: #include<iostream>...

  xcywt
 • 选择排序

  选择排序的思想,每次从剩余元素中最小的元素与当前元素交换,第一次从arr[0]arr[n-1]中选取最小值,与arr[0]交换;第二次从arr[1]arr[n-...

  桑鱼
 • JavaScript数字例子,二分法,冒泡排序

  先看一下两个例子: 十个成绩,求总分,最高分,最低分 //输入10个成绩,求总分,最高,最低 var arr=new Array(67,45,5...

  二十三年蝉
 • php关于数组n个随机数分成x组,使每组值相近的算法

  主要原理是,将数组从大到小排序,数组1先取数取第一个,数组2第2取第2个,以此类推

  仙士可
 • 快速排序

  用户6404053
 • [PHP] 算法-把数组排成最小的数的PHP实现

  陶士涵

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券

玩转腾讯云 有奖征文活动