nginx upstream timed out 问题?

  • 回答 (1)
  • 关注 (0)
  • 查看 (19)

Django + uswgi + nginx

python3.7

uswgi

upload是django项目名

nginx 1.12.2设置80端转8080

但是8080段能访问(不能加载css)80段就time out 报错

报错日志
用户3827890用户3827890提问于

关于作者

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券