Numpy Vector:如何实现(N,1)维数->(N,)维数转换?

内容来源于 Stack Overflow,并遵循CC BY-SA 3.0许可协议进行翻译与使用

 • 回答 (2)
 • 关注 (0)
 • 查看 (38)

例如,y是(2,)维数。

A=np.array([[1,2],[3,4]])

x=np.array([1,2])

y=np.dot(A,x)

y.shape
Out[6]: (2,)

但下面将显示y2为(2,1)维数。

x2=x[:,np.newaxis]

y2=np.dot(A,x2)

y2.shape
Out[14]: (2, 1)

在不复制的情况下,将y2转换回y的最有效方法是什么?

提问于
用户回答回答于

reshape函数:

a = np.arange(3)    # a.shape = (3,)
b = a.reshape((3,1))  # b.shape = (3,1)
b2 = a.reshape((-1,1))  # b2.shape = (3,1)
c = b.reshape((3,))   # c.shape = (3,)
c2 = b.reshape((-1,))  # c2.shape = (3,)

还请注意reshape不复制数据,除非需要对新形状进行复制:

a.__array_interface__['data']  # (22356720, False)
b.__array_interface__['data']  # (22356720, False)
c.__array_interface__['data']  # (22356720, False)
用户回答回答于

使用numpy.squeeze:

>>> x = np.array([[[0], [1], [2]]])
>>> x.shape
(1, 3, 1)
>>> np.squeeze(x).shape
(3,)
>>> np.squeeze(x, axis=(2,)).shape
(1, 3)

扫码关注云+社区