Software install

单片机课程设计软件

proteus:https://pan.baidu.com/s/19P4JULMJQyzZeg_ouE2_7w

keil C:https://pan.baidu.com/s/1bioZ4wiw-3GFE4VdWiXKHg

计算机辅助办公

FoxitPhantom:https://pan.baidu.com/s/1Irscjl0RGcioS8Zz7o_IwQ

MathType:https://pan.baidu.com/s/1hjeUKTnEtZnOcI9fOZBXGg

Office:https://pan.baidu.com/s/1vk-070QdFCRLWPE_nVnfFA

SPSS:https://pan.baidu.com/s/1LQdyGr6iKfd_XTdlvRnWIQ

虚拟驱动软件

Daemon:https://pan.baidu.com/s/1Si_b2d5F2fDziXixpl4zlQ

计算机辅助设计软件

Autocad:https://pan.baidu.com/s/1_qik4urAjCg33xe51L8NJA

Solidworks:https://pan.baidu.com/s/1ua5fhejU-7-KYzE74MnFiQ

Pro.e:https://pan.baidu.com/s/1D8nyj-tP3kZS581-C-X03Q

UG:https://pan.baidu.com/s/1FHvvMbvpAIWDxbwwUKY1jg

计算机辅助计算软件

Maple:https://pan.baidu.com/s/11iDmFAVLQOBF1-XlbX1RHA

Matlab:https://pan.baidu.com/s/1V7S_wnQywS1__DvToa3glQ

Lingo:https://pan.baidu.com/s/1KfEZqu9L_86rU54vJeBkNg

计算机辅助工程软件

Ansys有限元分析:https://pan.baidu.com/s/1N3MutL5K2VTpdji8At5xAw

Adobe软件合集

Ae、AI、PS:https://pan.baidu.com/s/1-GuOPy8tnBdd1k0UzJ3tEw

屏幕录制软件

屏幕录制:https://pan.baidu.com/s/1cNDqooQRmK7-MLetpqdCSg

字体礼包

字体下载:https://pan.baidu.com/s/1Y4qJJ80baeBR-bilvNKKLw

  • 发表于:
  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180306G0VCNG00?refer=cp_1026
  • 腾讯「云+社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券