window镜像+Kali镜像+Linux镜像+红帽镜像

window所有镜像:

https://msdn.itellyou.cn/

KALI所有镜像:

https://www.kali.org/downloads/

BT5镜像下载

https://pan.baidu.com/s/1JjmJu4_xeHbkj5ryY1nw7w(密码:qhxg)

链接:http://pan.baidu.com/s/1nvhJoJv 密码:z7s3(backtrack5 r3-KDE版)

Linux所有镜像:

https://opsx.alibaba.com/mirror

红帽所有镜像:

redhat镜像大全

http://yun.baidu.com/s/1skJuAwl

汇总redhat镜像rhel官方镜像下载大全

http://yun.baidu.com/s/1slHxltb

红帽5.0:

http://yun.baidu.com/s/1mgsppjU

红帽5.4:

http://yun.baidu.com/s/1pJuRMMf

红帽linux.5.5.for.x86.服务器版本:

http://yun.baidu.com/s/1qWqroNq

[红帽企业Linux.5.9服务器版]

http://yun.baidu.com/s/1c1tjua0

红帽6.1:

http://yun.baidu.com/s/1i5BKvVR

红帽企业linux.6.4.服务器版

http://yun.baidu.com/s/1o65IvZs

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180914A0VIY500?refer=cp_1026
  • 腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

扫码关注腾讯云开发者

领取腾讯云代金券