字体设计师 观察 DAY2 Abrams

“Because you love nice things”

--George Abrams

在搜索与abrams相关的信息时,我差点一无所获,往往不翻到后几页都找不到真正有价值的信息,最后勉强找到了一篇纽约时报的讣文,还有一篇荷兰友人Janssen的相关文章,通过一点点侧面的描写,渐渐的可以在脑海中幻想出他的模样,这种感觉在凌晨都还睡不着的时光里变得格外奇妙,我仿佛进入了一个别的生命里,去试图感受些什么。CAOMEILE .

差点没找到头像的一位

- George Abrams -

Abrams即是一位字体为主的设计师,也是一位藏书家,就从一篇藏书友人的文章开始走向他吧。CAOMEILE .

Letterspijs

Frans A. Janssen

*文章的黄色部分为版本学内容,不具有太高的可读性

*同时因为原文是荷兰文,所以需要翻译成英文,这中间有损失,再翻译成中文,又有损失,所以只能将重要的后两段内容尽可能作详细的确认。

Bewondering heb ik voor die verzamelaars die zich niet richten op ‘het mooie boek’ (vroeger zei men ‘het schone boek’) maar verzamelen vanuit een visie of vanuit een band met een andere achtergrondactiviteit van de verzamelaar - verzamelaars dus die wat met hun collectie doen. Men zou het ‘functioneel verzamelen’ kunnen noemen. Tot deze categorie behoorde de typograaf en boekenverzamelaar George Abrams, die in 2001 op 81-jarige leeftijd overleed. Hij had een bloeiende praktijk als grafisch ontwerper in New York; hij werkte in het bijzonder voor reclamebureaus. Op latere leeftijd, rond 1990, ontwierp hij twee (gedigitaliseerde) lettertypen: de ‘Venetian’ en de ‘Augereau’ - de namen die hij eraan gaf, wijzen al op zijn band met het verleden.

我非常钦佩那些不仅仅专注于“美丽的书”的收藏家,而是根据某种研究的目的性为线索来收集书籍。人们可以称之为“功能性收集”。这一类收藏家中包括印刷师和书籍收藏家George Abrams,他于2001年去世,享年81岁。他在纽约担任平面设计师; 他特别为广告公司工作。在1990年左右的时候,他设计了两种(数字化)字体:“Venetian”和“Augereau” - 他的命名展示了这些字体的历史来源。粗糙翻译

Vanaf 1985 heb ik hem een aantal keren ontmoet, in New York maar ook in Europa, altijd daar waar in typografisch opzicht wat te beleven viel: Londen, Parijs, Rome, Amsterdam - steeds was het een groot genoegen zijn typografische commentaren te horen. Ik zag hem het laatst eind 2000 op een congres van bibliofielen in Berlijn. Hij kende Europa goed; hij was al in 1942-'45 als Amerikaans militair in Frankrijk en in Nederland.

自1985年以来,我曾经多次见过他,无论是在纽约,还是在欧洲,总是能够在排版相关的场所遇见:伦敦,巴黎,罗马,阿姆斯特丹 - 听到他的印刷评论总是很高兴。我最后一次见到他是在2000年底在柏林的一个藏书家会议上。他很了解欧洲; 他在1942年至45年间曾在法国和荷兰担任美国士兵。粗糙翻译

Drie keer was ik gast in zijn huis en in zijn bibliotheek in Great Neck Estates, iets ten noorden van New York, gelegen aan een inham van de Atlantische Oceaan; op het terras zag ik de skyline van New York, toen nog compleet. Hij verzamelde ook - maar op kleine schaal - auto's: in zijn garage stonden enkele Cadillacs en Ferrari's, die hij op zaterdag ‘uitliet’ zoals hij zei. Ik heb genoten van de gastvrijheid van hem en zijn vrouw Joan, die in de kunstboekenwereld werkzaam was. Urenlang werd er over typografie gesproken, met op de tafel boeken, letterproeven, en - in 1995 - de tekeningen voor zijn tweede letter, de ‘Augereau’. Hij was een hartstochtelijk boekenverzamelaar, die op het hoogtepunt rond 150 incunabelen bezat, waarin de grote drukkers alle vertegenwoordigd waren: Fust en Schöffer, Jenson, Ratdolt, Manutius. Opvallend was dat drukken in gotische lettertypen verre in de minderheid waren: hij kocht als actieve typograaf met belangstelling voor het uit de romein gezette renaissanceboek. Een fraaie reeks Parijse drukken uit de eerste helft van de zestiende eeuw (Badius, Estienne, Colines, Vascosan) toonde de doorwerking van de Italiaanse typografische vormen. Ook de twintigste eeuw was aanwezig: niet alleen de meer traditionele typografie, zoals de Cranach-Presse, maar ook de modernistische van Lissitsky. Natuurlijk waren de echte typografen onder de drukkers - ik bedoel natuurlijk mensen als Fournier en Bodoni - tot in hun zeldzaamste letterproeven te bewonderen.

他还收集了规模很小汽车:有一些凯迪拉克和法拉利。我很享受他和他的妻子Joan的热情好客,他在艺术书籍世界工作过。我们用几个小时,讨论了排版,包括了书籍和字母测试,以及(1995年)第二个手写字体Augereau的图纸。他是一位充满激情的书籍收藏家,在其高峰时期约有150本不确定,其中主要的印刷商都有代表:Fust和Schöffer,Jenson,Ratdolt,Manutius。令人印象深刻的是,哥特式字体的印刷品在几个方面是非常引人注目的:他作为一名活跃的印刷工人购买了在罗马文艺复兴之外的书。十六世纪上半叶(Badius,Estienne,Colines,Vascosan)的一系列精美巴黎版画。二十世纪的版本也存在:不仅是更传统的排版,如Cranach-Presse,还有Lissitsky的现代主义者。当然, 像Fournier和Bodoni这样的人可以通过他们最稀有的字母样张来欣赏。粗糙翻译.

Dat hij een echte verzamelaar was, merkte ik uit zijn herhaald geuite teleurstelling dat hij bij de veiling van een aantal boeken uit de collectie van de Duitse industrieel Otto Schäfer er niet in slaagde een van de twee exemplaren van Divina proportione van Luca Pacioli uit 1509 te verwerven, een boek dat belangrijk is in verband met de doorwerking van de wiskundige beginselen in de renaissance, in het bijzonder op het terrein van de vorm van de Romeinse kapitalen. De grote jongens onder de antiquaren hebben zeer vermogende klanten; het was de machtige Italiaanse antiquaar Chiesa die beide exemplaren kocht, en geen aandacht kon schenken aan Abrams' voor de veiling geuite dingend verzoek hem toch één van beide exemplaren te laten. Schäfer was in 1994-95 door ongelukkige investeringen na de ‘Wende’ in zijn land gedwongen een belangrijk deel van zijn bibliotheek te verkopen (beschreven in vier prachtige Sotheby's-catalogi). Jarenlang bleef George zich beklagen dat hij dit kernboek in het zo rijke Nachleben van de Romeinse kapitaal niet in zijn collectie kon inlijven.

他是一个真正的收藏家,我从他一再感到失望的地方注意到,在拍卖德国工业家奥托·舍费尔收藏的一些书籍时,他未能得到1509年制作Luca Pacioli的Divina中的两个。获得一本与文艺复兴时期数学原理的影响有关的重要书籍,特别是在罗马首都形式的领域。古董商中有非常富有的顾客:正是强大的意大利古董基耶萨购买了这两本。在1994年至1995年间,Schäfer在他的国家“文德”之后被迫进行了不幸的投资,以出售其图书馆的一个重要部分(在四个美丽的苏富比目录中描述)。多年来,乔治一直耿耿于怀,他无法将这本核心书籍纳入他的收藏Nachleben。粗糙翻译.

'Augereau'在F.A.的应用 Janssen,Nachbauten holzemer印刷机,Brixen 2005

Enkele jaren voor de Schäfer-veiling was ook Abrams gedwongen een deel van zijn collectie te verkopen. Dat hing samen met de omstandigheid dat hij zijn ontwerpbureau in New York verkocht; zijn typografische collectie - immers bronnenmateriaal voor zijn activiteiten - had hij met zijn bedrijf verbonden, met het gevolg dat de belasting zich meldde - een verschijnsel waarmee wel meer boekenverzamelaars zijn geplaagd. Op een veiling bij Sotheby's in 1989 zijn meer dan honderd incunabelen in andere handen overgegaan. Een aantal daarvan ging naar Amsterdam, naar de Bibliotheca Philosophica Hermetica. De veilingcatalogus - prachtig vormgegeven, gezet uit zijn eigen ‘Venetian’ - geeft niet alleen een beeld van wat met enige overdrijving een studiecollectie van een typografisch ontwerper genoemd kan worden, maar is ook in bibliografisch opzicht bijzonder waardevol omdat de grote incunabelspecialist Paul Needham de beschrijvingen verzorgde. Na zijn dood, in 2001, vond er nog een veiling bij Sotheby's plaats van een deel van zijn nalatenschap.

在Schaefer拍卖前几年,艾布拉姆斯也被迫出售他的部分藏品。这是因为他在纽约出售了他的设计机构;他把他的排版收藏 - 毕竟是他的活动的原始资料 - 与他的公司联系起来,结果是报税 - 这种现象困扰着更多的书籍收藏家。在苏富比拍卖行于1989年举行的拍卖会上,有超过一百人参与其中。其中一些人去了阿姆斯特丹,参观了Bibliotheca Philosophica Hermetica。拍卖目录 - 设计精美,由自己的'Venetian'排印 - 而且夸张的说,也是一种印刷设计师的学习收藏的印象,但在书目术语中也特别有价值,因为大型的incunabel专家Paul Needham照顾。在他去世后,在2001年,苏富比的另一部分庄园拍卖。粗糙翻译.

Voor een positionering van Abrams' letters is het zinvol in de tussen circa 1470 en circa 1540 ontworpen romeinse lettertypen ruwweg drie groepen te onderscheiden: 1. de romeinen vóór Aldus Manutius, in het bijzonder die door Nicolas Jenson in Venetië ontworpen zijn (en de derivaten daarvan); 2. de in opdracht van Aldus door Francesco Griffo gesneden romeinen; 3. de romeinen die op basis van die van Griffo in het bijzonder in Parijs zijn ontstaan, gesneden door Colines, Augereau en vooral door Garamond (en door enkele anonieme ontwerpers). Abrams heeft zich door de eerste groep laten inspireren in zijn ‘Venetian’, die een Jenson-variant is, en door de derde groep in zijn ‘Augerau’, die een Garamond-variant is. Beide lettertypen zijn door de grote typograaf Max Caflisch uitvoerig geanalyseerd.

为了定位Abrams的字体,在大约1470年到1540年左右设计的罗马字体中大致有三组有效的区分:1。在Aldus Manutius之前的罗马体,特别是由Nicolas Jenson在威尼斯设计的字体; 2.Francesco Griffo代表Aldus雕刻的罗马体; 3.在Griffo的基础上创作的罗马体,特别是在巴黎,由Colines,Augereau,尤其是Garamond(以及一些匿名设计师)雕刻而成。Abrams的灵感来自其第一组的“Venetian”,这是一种Jenson variant,而第三组则成就了“Augerau”,这是一种Garamond变体。两种字体都经过大型印刷商Max Caflisch的彻底分析。粗糙翻译.

De ‘Venetian’ uit 1987, nog als fotoletter ontworpen, hoort duidelijk in de rij twintigste-eeuwse lettertypen die sterk door Jenson geïnspireerd zijn, zoals de ‘Golden Type’ van William Morris, de ‘Doves Type’ van Emery Walker of de ‘Centaur’ van Bruce Rogers. De naam van de tweede letter, uit 1996, een echte digitale letter, verwijst naar de Parijse letterontwerper en drukker Antoine Augereau, die mogelijk de leermeester van Garamond was, maar in 1534 als ketter werd gedood. Abrams' ‘Augereau’ draagt zijn naam echter meer als een eerbewijs aan de typograaf Augereau, want in feite is het een Garamond-variant. Romeinen uit de zestiende eeuw maakten nog geen deel uit van een letterfamilie waartoe ook een cursief behoorde, zodat Abrams zich voor de cursief richtte op die andere grote Franse lettersnijder Granjon. Al wordt de ‘Adobe-Garamond’ van Robert Slimbach terecht als de beste digitale Garamond gewaardeerd (er zijn veel digitale Garamond-derivaten), ik heb een zwak voor de ‘Augereau’, die de wat bredere Italiaanse geometrische romein combineert met Franse elegantie.

1987年的“Venetian”,被设计为照相字体,显然是属于20世纪的字体,受到Jenson的强烈启发,如威廉·莫里斯的“Golden Type”,Emery Walker的“Doves Type”以及布鲁斯罗杰斯的“Centaur”。到1996年,设计了第一封真正的数字字体,参考了巴黎字体设计师和印刷师Antoine Augereau(可能是Garamond的老师,但在1534年被杀害为异教徒)然而,Abrams的“Augereau”更多地将这个命名作为对印刷师Augereau的致敬,因为事实上它是一种Garamond变体。十六世纪的罗马人还不是一个包括了意大利体的家族字体,所以Abrams通过研究另一个法国字体分类Granjon的斜体。虽然Robert Slimbach的“Adobe-Garamond”被公认为最好的数字Garamond(有许多数字Garamond衍生品),但我仍然迷恋于“Augereau”有一个点:它将意大利的几何感与法国的优雅感结合在一起。粗糙翻译.

[The George Abrams Collection.Sotheby's, London 1989;

Max Caflisch,Schriftanalysen.St. Gallen 2003]

George Abrams Dies at 81; Was a Master of Typefaces

ByWolfgang Saxon

June 18, 2001

George Abrams, an artist and type designer whose distinctive logotypes spelled out household names like B. Altman and Godiva Chocolates, died on June 7 in Manhasset, N.Y. He was 81 and lived in Great Neck Estates, N.Y.

Mr. Abrams and his company, Alphabets Inc., worked with many of the largest advertising agencies, and while his studio boasted the latest in computer technology, he called himself a boardman who spent much creative time drawing and inking on paper.

Among his type designs are three known as Abrams Venetian, Abrams Augereau and Abrams Caslon. He created the cover logos for a number of popular magazines, notably the original one for Sports Illustrated in 1954. Others he designed included those for Newsweek (1968), The Saturday Evening Post (1965) and House Beautiful (1949).

His lettering showed up in the headlines and subheadings of Life magazine. He created logos for the Singer Company; Reed & Barton, the silverware maker; and Ballantine beer and ale. He also hand lettered copy for corporate giants like American Express and General Foods.

George Abrams was born in Brooklyn, the son of artistically inclined parents from Russia. (A brother was Harry N. Abrams, founder of the art books publisher by that name, who died in 1979.)

He was self-taught, learning to draw while running errands for printing companies. At 19 he began to work for publishers and advertising agencies.

Mr. Abrams taught lettering and typeface design at the Parsons School of Design, the New School for Social Research and Columbia University Teachers College, where he was a professor of type design in the 1960's. He lectured widely in the United States and Europe.

He was a bibliophile with a large collection of rare books and manuscripts, ranging from incunabula to the Russian avant-garde. He was active in the Grolier Club and the New York Typophiles, and was a fellow of the Pierpont Morgan Library and an honorary fellow of the London Society of Typographic Design.

He served with the Third Armored Division during World War II, earning five Battle Stars as a weatherman during the invasion of Normandy and the advance into Germany, where he participated in the liberation of the Buchenwald death camp. He also received the Caen memorial invasion medal.

George Abrams是一位艺术家和字体设计师,于6月7日在纽约Manhasset去世。他今年81岁,住在纽约州的Great Neck Estates。Abrams先生和他的公司Alphabets Inc.与许多最大的广告代理商合作,虽然他的工作室主打最新的计算机技术,但他称自己是一个花了很多时间在纸上画画的人。

在他的设计的字体中主要有三个,Abrams Venetian,Abrams Augereau和Abrams Caslon。他创作了许多流行杂志的封面标识,特别是1954年的Sports Illustrated。他设计的其他杂志包括Newsweek(1968),The Saturday Evening Post(1965)和House Beautiful(1949)。他的刻字还出现在“Life”杂志的头条和副标题中。他为辛格公司创建了标识;银器制造商里德和巴顿;和Ballantine啤酒和啤酒。他还为美国运通和General Foods等企业巨头提供了字母副本。

George Abrams出生于布鲁克林,有一对来自俄罗斯热爱艺术的父母。他自学成才,在为印刷公司跑腿的同时学习画画。19岁时,他开始为出版商和广告公司工作。其后在帕森斯设计学院,新社会研究学院和哥伦比亚大学师范学院教授字体和排印的相关知识,并在那里担任1960年代的字体设计教授。且在美国和欧洲有广泛的演讲经历。

他是一位藏书家,收藏了大量稀有书籍和手稿,从古代到俄罗斯的先锋派。他活跃于Grolier俱乐部和纽约Typophiles,并且是Pierpont Morgan图书馆的一名成员,也是伦敦排版设计协会的荣誉会员。他在第二次世界大战期间曾服役于第三装甲师,在入侵诺曼底期间获得了五颗战斗星作为气象员并进入德国,在那里他参与了布痕瓦尔德死亡营的解放。他还获得了卡昂纪念馆的奖章。

以上是两篇较为完整地讲述了Abrams的文章

可以看出来Abrams并不是从一开始就作为字体设计师成长的,他经历过战火,父母是从苏联来到布鲁克林的,相对于一上来接受字体设计教育的人来说,他一上来接受的是组版方面的影响,并且因为喜欢绘画,对印刷字体和手写字体更加青睐是很明显的,从第一篇文章中判断,他的热情更多的来自于对书籍的喜爱从而激发了对经典的印刷字体的研究,他对于版本的探索和选择对中文字体的复刻很有借鉴价值。CAOMEILE .

职业生涯中有三款字体,caslon的衍生体只能找到文字的记录(Apostrophe wrote this about Abrams Caslon:This was actually reviewed by Caflish and, if I remember correctly, Mark vonBronkhorst, so there are at least 3 or 4 copies of it out there, other than the Abrams' estate original data. Sumner Stone once said that this is the best Caslon he has ever seen. At least he has seen it; I haven't.)因此不列入此篇的讨论范围。CAOMEILE .

其后的两款字体Venetian和Augereau都在美国字体设计师Charles Nix的手中研究并再生了,其中的Venetian最初在1989年根据Nicolas Jenson的文艺复兴时期的字形风格创作的,但在再生前的十几年中都没有被怎么使用过,也不做太多的讨论。CAOMEILE .

我使用自己总结的一点小技巧来分析Augereau的特征:

当人眼的视线进入某个物体的时候,实际上会选择一个进入点,这个是下意识的反应,而且这个进入点会是一个相对尖的部分,当人眼想要离开的时候,也会选择这样一个点。这个尖想内凹还是向外凹呢,取决于内部和外部的相对灰度,当从相对灰度高的地方进入相对灰度低的地方,倾向于从向外的尖,进入的时候也是这样,会选择向外的尖进入这个图形,举个例子,五角星很难收住人的视线,但是很容易吸引视线,很容易进,也很容易出,而圆则是你很难进去,但实现进去了很难出来,就好像很多人喜欢给logo弄个圈套住一样。而speedpunk那个插件就可以辅助这个概念,越鲜艳的角越容易吸引视线和离开视线,越暗淡的地方就越阻挡视线,这对于做大字有用,做正文的时候就要看整个字的趋势,比如这个字最好是冒出来的鲜艳度不要太高,左右冒出来的高一些是好的。CAOMEILE .

Augereau是Abrams唯一制作的数字化字体,几乎算是他对于自己的印刷字体生涯的一个交待,再生后成为28个字重近2000个字符的字体(实际上在myfont上搜索的话只有一部分)。CAOMEILE .

从比例上来看Augereau的弧线都很饱满,字碗更加圆,字与字的衔接很舒适,a和e的字碗都尽量缩小,这让版面看起来很稳,结构上几乎无可挑剔。但由于制作和再生都同样处于数字化时代的启蒙时期,这导致这款字体在细部的处理上并没有很好的适应如今的印刷环境,但因为是印刷字体的缘故,我特意把他们打印出来观察。CAOMEILE .

对照的字体选择了georgia和schneidler

Augereau虽然做了简单的家族化,但是从regular到semi bold再到 bold几乎都没有对细部的粗细进行调整,如果这是一个活字可能会有很舒服的表现,但因为是字库,所以需要重新的调整来不辜负这样的骨骼,所以我简单的进行的了调整并重新组版,校对效果。CAOMEILE .

我只更改了小写字母的细节,并且因为是直接编辑的otf文件,所以字符的细节是很不合格的,这一轮仅仅做了简单的尝试,希望可以在日后更加的了解这款字体后做出自己的复刻版本,然后发现版本学对于早期的印刷字体的分期至关重要,希望可以在深入西方的模式后,运用到中文的复刻中。最后就放一张Abrams的手写体图片来结束这一篇文章吧(毕竟Abrams并不是意味多产的字库字体设计师而是一位手写字体设计师呀)。CAOMEILE .

明天是一位葡萄牙设计师 Abreu Rui

19.9.9 / end.

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190909A0A3GC00?refer=cp_1026
  • 腾讯「云+社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券