LV0

用户2661452

暂未填写个人简介
  • 广东省 · 深圳市
  • 深圳腾讯 · 助理工程师

动态

回答了问题

对象存储,listObjects 列表过滤,如何显示文件夹('/'结尾的空文件)?

你好,您可以参考下面的程序获取目录,而排除掉文件对象: ListObjectsRequest listObjectsRequest = new ListObjectsRequest(); listObjectsRequest.setBucketName(bucketName); ...... 展开详请

扫码关注云+社区