Java创建父级文件夹

/**
 * 创建父级文件夹
 * 
 * @param file
 *      完整路径文件名(注:不是文件夹)
 */
public static void createParentPath(File file) {
  File parentFile = file.getParentFile();
  if (null != parentFile && !parentFile.exists()) {
    parentFile.mkdirs(); // 创建文件夹
    createParentPath(parentFile); // 递归创建父级目录
  }
}

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券