JDBC历史版本下载

mysql-connector-java-2.0.14.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1SvTp7_joSKt7ZdQPO4EC0Q

mysql-connector-java-3.1.12.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1_Um0K2nHKGHtAsXIcSetbQ

mysql-connector-java-3.1.13.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1iVGbp5T-d12xFoCCHoLhhg

mysql-connector-java-5.0.6.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/10ZN4d8VnTRxbaSPzd47GuA

mysql-connector-java-5.0.7.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1wkMI1UOuDLeOn0duDRHGuA

mysql-connector-java-5.0.8.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1_1NjQIkzbs-EtZvZKCaedg

mysql-connector-java-5.1.45.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/15cWeLrGxprDkllOzRnr9lQ

mysql-connector-java-5.1.46.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1GmcbnYosqJcdKSlMzdompw

mysql-connector-java-8.0.11.zip

网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1EvRvhPhQNlf_E_dAY4eQIA

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180626G1J08N00?refer=cp_1026
  • 腾讯「云+社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券