API 概览

最近更新时间:2019-03-29 14:52:17

品牌分析相关接口

接口名称 接口功能
DescribeBrandCommentCount 获取品牌好差评数
DescribeBrandExposure 获取品牌总热度
DescribeBrandMediaReport 获取品牌媒体报道数
DescribeBrandNegComments 获取品牌用户差评列表
DescribeBrandPosComments 获取品牌用户好评列表
DescribeBrandSocialOpinion 获取品牌社交渠道观点
DescribeBrandSocialReport 获取品牌社交渠道提及数
DescribeUserPortrait 获取品牌画像结果

行业分析相关接口

接口名称 接口功能
DescribeIndustryNews 获取定制任务媒体报道列表